Nws Muaj Dabtsi Tshiab?

Cov Kev Pab Cuam Tswj Kev Tu Xyuas thiab Cov Kev Pab Kom Noj Qab Haus Huv


Cov Sij Hawm Qhib Yuav Ntev Zog Rau Lub Chaw Hu Pab Cuam Tswvcuab:
Koj tham tau rog ib Tus Neeg Sawvcev Pab Cuam Tswvcuab thaum koj hu rau tus xov tooj (800) 700-3874, Monday-Friday thaum 8:00 a.m. - 6:00 p.m. Cov sij hawm qhib ua haujlwm yog hnub Monday-Friday, 8:00 a.m. - 5:00 p.m.


Alliance Cov Tswvcuab Yuav Yeej Tau ib daim Gift Card $25 lossis $50!

Koj tus uas yogi b tus tswvcuab hauv Alliance, koj muaj peevxwm yuav yeej tau ib cov khoomplig. Peb hu cov khoomplig no ua "cov nqi zog rau tswveuab." Qee tan nqi zog yuav yog muab los ntawm kev rho npe. Lwm cov nqi zog yog muab rau cov tswvcuab uas mus kuaj qee yam ntshav thiab kuaj mob ntawm lawv tus kws khomob los pab kom lawv muaj kev nojqab haushuv.

Yog xav paub ntxiv, nias qhov no.


Cov Tswvcuab

Zoo siab tos txais los rau hauv lub Chaw Pabcuam Tswvcuab, koj thawj kaujruam rau kev los paub txog koj cov kev khomob hauv Alliance thiab kev mus nrhiav kev khomob. Peb muaj chaw ua haujlwm nyob hauv Santa Cruz, Monterey, thiab Merced Counties. Peb cov neeg sawvcev pabcuam tswvcuab hais tau lus Askiv, lus Mev, thiab lus Hmoob. Thov hu rau peb Monday txog Friday, thaum 8 a.m. txog 6 p.m. ntawm 1-800-700-3874 yog tias koj xav tau kev qhia ntxiv lossis koj muaj lus nug dabtsi.

 
Kuv Txoj Kev Npaj Khomob

Nias koj txoj kev npaj khomob lub npe hauv qab no mus nyeem txog koj txoj kev npaj khomob thiab cov kev khomob uas siv tau

Qhov txuas (link) yog dabtsi?

Nyob rau hauv cov nplooj ntawv hauv lub website no, koj yuav pom cov lus lossis tej zaj lus uas muaj kab khij hauv qab. Cov lus lossis tej zaj lus uas muaj kab khij hauv qab no yog qhov txuas (links) mus rau lwm nplooj ntawm hauv lub website, lossis mus rau cov nplooj ntawv uas muaj kev qhia ntxiv txog yam ntawd. Yog koj muab koj tus taw (mouse) txav mus rau ntawm qhov txuas, koj yuav pom tias lub cim taw yuav hloov los qhia koj tias koj nias tau lolus lossis tej zaj lus uas muaj kab khij hauv qab no thiab qhib txuas mus rau lwm nplooj ntawv tau. Koj tseem mus tau rau lwm qhov hauv lub website los ntawm kev nias tej kab lus hauv daim menu uas nyob sab laug.

 


 


 


Members | Miembros | Cov Tswvcuab | Providers | Community | About Us | 2017 Central California Alliance for Health®