Nws Muaj Dabtsi Tshiab?

Cov Kev Pab Cuam Tswj Kev Tu Xyuas thiab Cov Kev Pab Kom Noj Qab Haus Huv


Pib Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 4, 2017, Cov sijhawm tshiab rau Lub Chaw Haujlwm Txais Xov Tooj Pab Cuam Cov Tswvcuab yog: 8 a.m. mus txog 5:30 p.m., hnub Monday mus txog Friday.


Lub Alliance Cov Tswvcuab uas muaj Medi-Cal tuaj yeem yeej tau ib daim $25 lossis $50 gift card!

Nias ntawm no los xyuas daim ntawv qhia rau lub Alliance Txoj Kev Muab Nqi Zog Rau Cov Tswvcuab.


Cov Tswvcuab

Zoo siab tos txais los rau hauv lub Chaw Pabcuam Tswvcuab, koj thawj kaujruam rau kev los paub txog koj cov kev khomob hauv Alliance thiab kev mus nrhiav kev khomob. Peb muaj chaw ua haujlwm nyob hauv Santa Cruz, Monterey, thiab Merced Counties. Peb cov neeg sawvcev pabcuam tswvcuab hais tau lus Askiv, lus Mev, thiab lus Hmoob. Thov hu rau peb Monday txog Friday, thaum 8 a.m. txog 5:30 p.m. ntawm 1-800-700-3874 yog tias koj xav tau kev qhia ntxiv lossis koj muaj lus nug dabtsi.

 
Kuv Txoj Kev Npaj Khomob

Nias koj txoj kev npaj khomob lub npe hauv qab no mus nyeem txog koj txoj kev npaj khomob thiab cov kev khomob uas siv tau

Qhov txuas (link) yog dabtsi?

Nyob rau hauv cov nplooj ntawv hauv lub website no, koj yuav pom cov lus lossis tej zaj lus uas muaj kab khij hauv qab. Cov lus lossis tej zaj lus uas muaj kab khij hauv qab no yog “qhov txuas (links)” mus rau lwm nplooj ntawm hauv lub website, lossis mus rau cov nplooj ntawv uas muaj kev qhia ntxiv txog yam ntawd. Yog koj muab koj tus taw (mouse) txav mus rau ntawm “qhov txuas”, koj yuav pom tias lub cim taw yuav hloov los qhia koj tias koj nias tau lolus lossis tej zaj lus uas muaj kab khij hauv qab no thiab qhib txuas mus rau lwm nplooj ntawv tau. Koj tseem mus tau rau lwm qhov hauv lub website los ntawm kev nias tej kab lus hauv daim menu uas nyob sab laug.

 


 


 


Members | Miembros | Cov Tswvcuab | Providers | Community | About Us | 2017 Central California Alliance for Health®