Central California Alliance For Health - Members (Hmong)

Nws Muaj Dabtsi Tshiab?

Cov Lus Qhia Txog Lub Xeev California Qhov Kev Npaj Kho Mob Rau Menyuam Yaus
Pib lub Xya Hlis Ntuj Tim 1, lub Alliance yuav muab kev pab saib xyuas rau koj tus menyuam cov CCS kev kho mob thiab yuav tsis yog koj lub Cheeb Nroog CCS qhov kev npaj kho mob lawm. Qho no txhais tau tias lub Alliance yuav muab kev pab saib xyuas rau tagnrho koj tus menyuam cov kev kho mob. Qhov uas peb tsis pab them cov nqi rau yog Qhov Kev Pab Cuam Kho Kom Rov Ua Tau Txhua Yam Li Qub (Medical Therapy Program). Yog hais tias koj tus menyuam txais Qhov Kev Pab Cuam Kho Kom Rov Ua Tau Txhua Yam Li Qub, koj lub Cheeb Nroog CCS qhov kev npaj kho mob mamli muab qhov kev pab no. Nias qhov no rau cov lus qhia ntxiv.

Kev Uas Tau Hloov Rau Koj Daim Npav Alliance ID Rau Tus Tswvcuab
Tsis ntev los no, yog hais tias koj tau hloov koj tus PCP lossis thov rau ib daim npav ID rau tus tswvcuab tshiab, tej zaum koj tau pom hais tias nws zoo txawv thiab thaum kom kov, nws txawv dua koj daim npav qub. Peb tau hloov daim ntawv uas peb siv los luam tawm daim npav. Daim npav tshiab no sib dua. Nws kuj tsis puas tsuaj yog hais tias ntub dej thiab nws yuav tsis dua lossis rhuav. Tagrho cov lus qhia uas nyob rau daim npav tseem yog li qub. Ob daim npav no tseem ua haujlwm tib yam yog li ntawd koj tsis tas yuav thov rau ib daim npav tshiab.


Rau cov tswvcuab uas muaj Medi-Cal xwb:
Tamsim no, lub Alliance muaj Kev Pab Thauj Mus Los Rau
Tej Co Sijhawm Teem Mus Kho Mob ([Non-Medical Transportation; NMT, raws li sau hauv lus Askiv. Rau Cov Neeg Uas Taus Tiamsim Tsis Muaj Kev Thauj Mus Los]) yog hais tias koj xav tau kev pab thauj mus thiab rov los thaum koj mus kuaj mob rau cov keb pab kho mob ua raug pab them los ntawm peb.
Yog tias koj xav paub ntau zog lossis los saib seb koj puas tsim nyog tau, hu rau peb Tus Neeg Teem Sijhawm Thauj Mus Los ntawm 1-800-700-3874 ext. 5577. Cov tswvcuab uas xav thov rau qhov kev pab NMT yuav tsum qhia tau lub npe rau tus kws kho mob uas nws teem caij mus ntsib, lub chaw nyob thiab tus xov tooj rau lub chaw uas nws teem caij mus ntsib thaum nws hu xov tooj tuaj thov kev pab thiab nws yuav tsum hu tuaj tsawg kawg yog 7 hnub uas haujlwm ua ntej lub sijhawm teem caij mus ntsib.


Cov Tswvcuab

Zoo siab tos txais los rau hauv lub Chaw Pabcuam Tswvcuab, koj thawj kaujruam rau kev los paub txog koj cov kev khomob hauv Alliance thiab kev mus nrhiav kev khomob. Peb muaj chaw ua haujlwm nyob hauv Santa Cruz, Monterey, thiab Merced Counties. Peb cov neeg sawvcev pabcuam tswvcuab hais tau lus Askiv, lus Mev, thiab lus Hmoob. Thov hu rau peb Monday txog Friday, thaum 8 a.m. txog 5:30 p.m. ntawm 1-800-700-3874 yog tias koj xav tau kev qhia ntxiv lossis koj muaj lus nug dabtsi.

 

 

Kuv Txoj Kev Npaj Khomob

Nias koj txoj kev npaj khomob lub npe hauv qab no mus nyeem txog koj txoj kev npaj khomob thiab cov kev khomob uas siv tau.

Qhov txuas (link) yog dabtsi?

Nyob rau hauv cov nplooj ntawv hauv lub website no, koj yuav pom cov lus lossis tej zaj lus uas muaj kab khij hauv qab. Cov lus lossis tej zaj lus uas muaj kab khij hauv qab no yog “qhov txuas (links)” mus rau lwm nplooj ntawm hauv lub website, lossis mus rau cov nplooj ntawv uas muaj kev qhia ntxiv txog yam ntawd. Yog koj muab koj tus taw (mouse) txav mus rau ntawm “qhov txuas”, koj yuav pom tias lub cim taw yuav hloov los qhia koj tias koj nias tau lolus lossis tej zaj lus uas muaj kab khij hauv qab no thiab qhib txuas mus rau lwm nplooj ntawv tau. Koj tseem mus tau rau lwm qhov hauv lub website los ntawm kev nias tej kab lus hauv daim menu uas nyob sab laug.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Members | Miembros | Cov Tswvcuab | Providers | Community | About Us | 2018 Central California Alliance for Health®