Cov Tswvcuab

Zoo siab tos txais los rau hauv lub Chaw Pabcuam Tswvcuab, koj thawj kaujruam rau kev los paub txog koj cov kev khomob hauv Alliance thiab kev mus nrhiav kev khomob. Peb muaj chaw ua haujlwm nyob hauv Santa Cruz, Monterey, thiab Merced Counties. Peb cov neeg sawvcev pabcuam tswvcuab hais tau lus Askiv, lus Mev, thiab lus Hmoob. Thov hu rau peb Monday txog Friday, thaum 8 a.m. txog 5:30 p.m. ntawm 1(800) 700-3874 yog tias koj xav tau kev qhia ntxiv lossis koj muaj lus nug dabtsi.

 

 

Kuv Txoj Kev Npaj Khomob

Nias koj txoj kev npaj khomob lub npe hauv qab no mus nyeem txog koj txoj kev npaj khomob thiab cov kev khomob uas siv tau.

Qhov txuas (link) yog dabtsi?

Nyob rau hauv cov nplooj ntawv hauv lub website no, koj yuav pom cov lus lossis tej zaj lus uas muaj kab khij hauv qab. Cov lus lossis tej zaj lus uas muaj kab khij hauv qab no yog “qhov txuas (links)” mus rau lwm nplooj ntawm hauv lub website, lossis mus rau cov nplooj ntawv uas muaj kev qhia ntxiv txog yam ntawd. Yog koj muab koj tus taw (mouse) txav mus rau ntawm “qhov txuas”, koj yuav pom tias lub cim taw yuav hloov los qhia koj tias koj nias tau lolus lossis tej zaj lus uas muaj kab khij hauv qab no thiab qhib txuas mus rau lwm nplooj ntawv tau. Koj tseem mus tau rau lwm qhov hauv lub website los ntawm kev nias tej kab lus hauv daim menu uas nyob sab laug.

Nws Muaj Dabtsi Tshiab?

Ua ib Tus Neeg Paub Tawm Tsam Tus Mob Khaub Thuas!
Ua ib Tus Neeg Paub Tawm Tsam Tus Mob Khaub Thuas! Tagrho Alliance cov tswvcuab txais tau ib koom txhaj tshuaj tiv thaiv khaub thuas DAWB! Rau cov laus hu xov tooj mus rau koj tus kws kho mob lossis mus rau ib lub tsev muag tshuaj nyob hauv zos los txais tau. Rau cov menyuam yaus uas muaj noob nyoog 18 xyoo rov qab, teem caij mus ntsib koj tus kws kho mob. Nco ntsoov coj koj daim npaj Alliance ID! Tus mob khaub thuas tsis yog li lwm cov mob khaub thuas uas koj niaj zaus tau, vim tus mob no yog ib tus kab mob loj. Cov menyuam yaus, cov neeg muaj noob nyoog 65 xyoos rov saud thiab cov neeg uas muaj ib yam mob uas yuav mob mus ntev yog cov neeg uas yuav muaj kev phom sij dua. Mus txais ib koom txhaj tshuaj tiv thaiv hnub no kom koj txhob muaj mob khaub thuas. Puas muaj lus nug? Hu rau lub Alliance: 1 (800) 700-3874.

Rau cov tswvcuab uas muaj Medi-Cal xwb:
Tamsim no, lub Alliance muaj Kev Pab Thauj Mus Los Rau Tej Co Sijhawm Teem Mus Kho Mob ([Non-Medical Transportation; NMT, raws li sau hauv lus Askiv. Rau Cov Neeg Uas Taus Tiamsim Tsis Muaj Kev Thauj Mus Los]) yog hais tias koj xav tau kev pab thauj mus thiab rov los thaum koj mus kuaj mob rau cov keb pab kho mob ua raug pab them los ntawm peb. Yog tias koj xav paub ntau zog lossis los saib seb koj puas tsim nyog tau, hu rau peb Tus Neeg Teem Sijhawm Thauj Mus Los ntawm 1(800) 700-3874 ext. 5577. Cov tswvcuab uas xav thov rau qhov kev pab NMT yuav tsum qhia tau lub npe rau tus kws kho mob uas nws teem caij mus ntsib, lub chaw nyob thiab tus xov tooj rau lub chaw uas nws teem caij mus ntsib thaum nws hu xov tooj tuaj thov kev pab thiab nws yuav tsum hu tuaj tsawg kawg yog 7 hnub uas haujlwm ua ntej lub sijhawm teem caij mus ntsib.
 

Members | Miembros | Cov Tswvcuab | Providers | Community | About Us | 2019 Central California Alliance for Health®