Peb tseem yuav kam txais daim ntawv thov nkag los rau pab neeg tawm tswvyim hauv zej zog.


Pab Neeg Tawm Tswvyim Los Pab Cov Tsev Neeg Los Ntawm Qhov Kev Npaj Kho Mob Rau Cov Menyuam Yaus (Whole Child Model Family Advisory Committee)


Ua tsaug rau koj qhov kev xav tuaj koom rau lub Whole Child Model Family Advisory Committee (Pab Neeg Tawm Tswvyim Los Pab Cov Tsev Neeg Los Ntawm Qhov Kev Npaj Kho Mob Rau Cov Menyuam Yaus; WCMFAC, raws li sau hauv lus Askiv) rau Central California Alliance for Health (lub Alliance) hauv cov cheeb nroog Santa Cruz, Monterey thiab Merced).

Lub WCMFAC yuav muaj cov tib neeg uas yuav los sawv cev hais txog cov teeb meem thiab kev txhawj xeeb ntawm txhua txhua tsev neeg uas muaj cov menyuam yaus uas yuav tsum tau kev pab kho mob tshwj xeem. Cov neeg uas xav tuaj koom yuav tsum xav pom zoo los sawv cev hais txog cov teeb meem thiab kev txhawj xeeb ntawm txhua txhua tus Alliance tswvcuab thiab lawv tsev neeg. Peb xav kom cov neeg hauv lub WCMFAC pom zoo nkag thiab nyob rau tsawg kawg yog ib xyoo.

Cov WCMFAC rooj sib tham yuav muaj nyob rau txhua txhua lub Alliance cheeb nroog cov chav ua haujlwm (saib cov chaw nyob hauv qab) thiab yuav siv video conference (kev sib tham nyob rau hauv T.V.). Cov rooj sib tham yuav siv sijhawm li cuaj caum (90) feeb. Lub Alliance pab pawg neeg uas kav lub Alliance mamli xaiv cov neeg uas tau xa lawv daim ntawv thov nkag los tuaj koom.


Alliance County Offices

Lub Cheeb Nroog Santa Cruz

Lub Cheeb Nroog Monterey

Lub Cheeb Merced

1600 Green Hills Road, Suite 101
Scotts Valley, CA 95066
(831) 430-5500
950 E. Blanco Road,
Suite 101
Salinas, CA 93901
(831) 755-6000
530 West 16th Street, Suite B
Merced, CA 95340
(209) 381-5300

Yog koj xav tuaj koom hauv pab neeg tawm tswvyim no, nias kom tau ib daim ntawv thov nkag saum Internet, thaum muab tau lawm ces khaws cia daim ntawv thov nkag, lossis hu rau (831) 430-5800 ces peb mamli xa ib daim ntawv thov nkag tuaj rau koj. Ua kom tiav daim ntawv thov kev pab thiab xa lossis xa email mus rau:

Administrative Specialist-CHSO
Central California Alliance for Health
1600 Green Hills Road
Scotts Valley, CA 95066

Yog koj xav paub ntxiv txog pab neeg WCMFAC, thov mus xyuas thiab nyeem daim ntawv uas hais txog Cov Lus Uas Nquag Nug.


Yog koj xav tau kev pab txhais lus, peb muaj ib tug xov tooj uas yuav pab nrhiav ib tug kws pab txhais lus uas tham koj hom lus. Rau Tus Xov Tooj Pab Cuam Cov Neeg Uas Tsis Hnov Lus lossis Hais Lus Tsis Tau, hu rau 1 (800) 735-2929 (TTY: Ntaus 7-1-1).


  

Members | Miembros | Cov Tswvcuab | Providers | Community | About Us | 2018 Central California Alliance for Health®