Alliance cov lus qhia rau tswvcuab kom paub txog tus Kab Mob Coronavirus 2019

Daim ntawv qhia

Ib co lus cim tseg: Qee cov kws kho mob yuav tuaj yeem muab qee cov kev pab cuam los ntawm kev mus saib xyuas mob uas siv xov tooj lossis vis dis aus (telehealth). Txuas ntxiv, lub Alliance muaj ib co lus qhia los pab txhawb cov tswvcuab uas muaj kev ntxhov siab thiab kev nyuaj siab rau lub sijhawm uas muaj tus kab mob no. Mus xyuas rau ntawm no yog xav paub ntxiv.

Kab Mob COVID-19: Cov lus qhia txog


Kab mob COVID-19 muaj cov kev pib mob zoo li cas?

Lub Chaw Pab Tiv Thaiv Kab Mob Thiab Pab Tswj Mob (Centers for Disease Control; CDC, raws li sau huav lus Askiv) tau hloov tshiab ib co lus qhia rau daim ntawv teev cov tsos mob COVID-19 los ntxiv ntau cov tsos mob, uas pib ntawm qhov ua mob me mus rau qhov ua mob loj. Cov tsos mob yuav pib tshwm sim rau 2-14 hnub tom qab kis tau tus kab mob virus thiab tej zaum yuav muaj cov tsos mob xws li:Yog tias koj muaj ib co tsos mob xwm txheej ceev raws li hauv qab no, hu rau 9-1-1 lossis mus rau lub chav kho mob xwm txheej ceev uas nyob ze koj:


 • Ua pa nyuaj
 • Muaj kev mob heev los sis ceev hauv siab
 • Yam tsos mob tshiab: muaj qhov tsis meej pem lossis sawv tsis taus lossis nyob sawv tsis taus
 • Ob sab di ncauj los sis ntsej muag xiav

Cov tib neeg uas twb muaj mob ua ntu zus los lawm los yog cov neeg laus, cov kev pib yuav mob hnyav tuaj thiab txo tau txoj sia. Cov tib neeg uas muaj tus mob hawb pob thiab lwm yam mob uas yuav mob mus ntev muaj pheej hmoo siab dua uas yuav muaj teeb meem vim tus kab mob COVID-19. Mus xyuas lub chaw CDC kom pab cov lus qhia ntxiv. Lus Qhia Cia: Lub website no tsuas muab sau ua lus Askiv thiab Mev xwb.


Kuv yuav ua li cas yog tias kuv xav tias kuv kis tau kab mob COVID-19?

Koj tsim nyog hu rau koj tus kws kho mob yog tias:


 • Koj tau mus ntsib nrog ib tus neeg uas tau muaj tus kab mob COVID-19; los sis
 • Koj tau muaj cov kev pib mob zoo li tau hais saum no. Muaj cov kev pib mob tsis tau txhais tau tias koj yuav muaj kab mob COVID-19, tab sis qhov zoo tshaj ces hu rau koj tus kws kho mob.

Yog tias koj mus ntsib tsis tau koj tus kws kho mob, Alliance cov tswvcuab tuaj yeem hu tau rau Tus Xov Tooj Nug Kev Pab Los Ntawm Tus Kws Tu Neeg Mob (Nurse Advice Line; NAL, raws li sau hauv lus Askiv) ces ib tus kws tu neeg mob mamli pab koj txiav txim txog qhov yuav ua tom ntej. Tus xov tooj NAL yuav qhib 24 teev rau ib hnub, 7 hnub rau ib asthiv. Nws hu tau ceev, yooj yim thiab tsis muaj nqi rau koj them. Hu rau: 844-971-8907 (TTY: Ntaus 7-1-1).


Yog xav paub ntxiv:


Hu rau koj tus kws kho mob los sis hu rau lub Alliance ntawm (800) 700-3874, ext. 5509. Hu rau tus xov tooj pab cuam cov neeg tsis hnov lus lossis hais lus tsis tau ntawm (TTY: Ntaus 7-1-1). Los sis mus saib Lub Koom Haum Thoob Teb Chaws Amelikas Ua Tiv Thaiv Kab Mob Thiab Pab Tswj Mob (National Centers for Disease Control; CDC, raws li sau huav lus Askiv) lub website ntawm https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html.


Lus Qhia Cia: Lub website no tsuas muab sau uas lus Askiv thiab Mev xwb.


Yog hais tias muaj ib tus neeg uas nyob hauv kuv lub zej zog uas kis tau tus kab mob COVID-19, kuv yuav tsum paub txog yam dabtsi?

Nws tseem ceeb rau koj paub tias lub chaw CDC hais tias txawm tias cov zej zog paub meej tias yeej muaj tib neeg kis tau tus kab mob COVID-19, los ib tus neeg qhov kev pheej hmoo uas yuav kis tus kab mob COVID-19 no tseem muaj tsawg. Yog hais tias muaj ib tus neeg uas nyob hauv koj lub zej zog uas kis tau tus kab mob, nco ntsoov ua raws cov lus pab qhia thiab cov kev pab qhia uas raug muab los ntawm cov thawj coj rau kev noj qab haus huv hauv lub xeev thiab zej zog.


Kuv yuav mus rau qhov twg los kawm kom paub ntxiv txog tus kab mob COVID-19?

Lub Koom Haum Thoob Teb Chaws Amelikas Ua Tiv Thaiv Kab Mob Thiab Pab Tswj Mob (Centers for Disease Control and Prevention)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html


Lus Qhia Cia: Lub website no tsuas muab sau uas lus Askiv thiab Mev xwb.

Lus Qhia Los Ntawm Tsoom Fwv Rau Lub Xeev California (California State Government)

https://covid19.ca.gov/


Lub Cheeb Nroog Santa Cruz Lub Chaw Muab Kev Pab Cuam Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv (Santa Cruz County Health Services)

http://www.santacruzhealth.org/HSAHome/HSADivisions/PublicHealth/...


Lub Cheeb Nroog Monterey Lub Chaw Muab Kev Pab Cuam Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv (Monterey County Health Department)

https://www.co.monterey.ca.us/government/departments-a-h/health/diseases/2019-novel-coronavirus-2019-ncov


Lub Cheeb Nroog Merced Lub Chaw Muab Kev Pab Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Rau Pej Xeem (Merced County Public Health)

https://www.co.merced.ca.us/3350/Coronavirus-Disease-2019


Cov Kev Pab Cuam Rau Zej Zog

http://211.org/services/covid19


Kev tiv thaiv kom txhob muaj mob


Kuv yuav ua li cas thiaj nyob nyab xeeb?

Nyob twj ywm hauv tsev yog koj hnov tsis xis neej los sis koj muaj cov kev pib mob COVID-19. Nyob twj ywm hauv tsev yuav tiv thaiv tau kom txob kis tus kab mob no rau lwm tus.


 • Yog koj xav tias muaj qee tus neeg ntxim yuav tsis xis neej, tsis txhob mus nyob ze nrog tus ntawd.
 • Xyaum ua kev nyiam huv tas li. Siv dej thiab xam npum los ntxuav koj ob txhais tes tas li yam tsawg kawg 20 xis nkoos. Cov tshuaj ntxuav tes uas muaj cawv tov nrog los kuj yuav raug siv los tswj kom koj ob txhais tes huv ncua sij hawm thaum ntxuav tes.
 • Tsis txhob kov koj ob lub qhov muag, qhov ncauj los sis qhov ntswg vim tias koj yuav kis tau tus kab mob.
 • Npog qhov ncauj thaum hnoos los sis txham nrog daim ntaub so ntswg. Muab ntaub so ntswg pov tseg rau hauv thoob khib nyiab thiab ntxuav koj ob txhais tes tam sim.
 • Ua zoo saib kom cov khoom uas tau kov thiab cov chaw kom tsis txhob muaj kab mob. Siv tshuaj tsuag los tu kom huv, xuas xam npum los sis tshuaj ntxuav los so tawm.

Kuv puas tsim nyog siv daim ntaub npog ntsej muag?

Cov neeg uas nyob hauv lub xeev California yuav tsum muab daim ntaub npog ntsej muag (yog cov ntaub npog qhov ncauj thiab qhov ntswg) thaum mus ua tej yam phom sij, xws li thaum mus tom khw, thaum mus tos lossis caij npav lossis txais kev thauj mus los, thaum nrog luag ua haujlwm, lossis thaum nyob nraum zoov tiamsis txav tsis tau deb li 6 feet ntawm koj tus kheej thiab lwm tus neeg. Mus xyuas cov lus qhia txog kev siv daim ntaub npog ntsej muag uas yog los ntawm lub xeev California Lub Tuam Tsev Tswj Kev Noj Qab Haus Huv Rau Pej Xeem (California Department of Public Health) yog xav paub ntxiv. Nplooj ntawv no tsuas muab sau ua lus Askiv thiab lus Mev xwb.


Thaum koj nyob ze luag, siv daim ntaub npog ntsej muag kom khwb tag nrho koj lub qhov ncauj thiab qhov ntswg. Ua li no yuav tiv thaiv tau lwm tus tsam koj muaj tus kab mob lawm. Koj kis tau tus kab mob COVID-19 mus rau coob tus tab txawm tias koj twb tsis hnov tias koj muaj mob. Txawm hais tias koj siv daim ntaub npog ntsej muag los xij, ua zoo nyob kom sib nrug li 6 feet ntawm koj tus kheej thiab lwm tus neeg. Txhob muab daim ntaub npog ntsej muag looj cov menyuam yaus uas muaj noob nyoog qis dua 2 xyoos, txhua tus neeg uas muaj teeb meem kev ua pa lossis tsis meej pem lawm, raug mob lawm lossis tshem tsis tau daim ntaub npog ntsej muag yog tias tsis tau luag pab tshem.


Yog xav paub ntxiv txog qhov siv daim ntaub npog ntsej muag los txo kev kis tau tus kab mob COVID-19, mus xyuas CDC lub website. Tsis tas li ntawd xwb, koj kuj mus xyuas tau CDC cov lus qhia thaum tawm tsev mus ua ub ua no rau lub caij uas muaj tus kab mob COVID-19. Nplooj ntawv no tsuas muab sau ua lus Askiv thiab lus Mev xwb.


Kuv puas tsim nyog zam kom txhob tawm mus sab nraum?

Txoj hauv kev zoo tshaj plaws kom tsis txhob kis tau tus kab mob COVID-19 yog kom tsis txhob mus ntsib nrog lwm tus tim ntej tim muag. Yog tias koj yuav tawm mus rau sab nrauv, nco ntsoov muab daim ntaub npog ntsej muag thiab nyob nrug deb ntawm lwm tus neeg. Kev nyob nrug deb ntawm lwm tus neeg txhais tau tias yuav tsum nyob kom sib nrug li 6 feet ntawm koj tus kheej thiab lwm tus neeg, zam cov chaw uas muaj neeg coob thiab tsis txhob sib sau ua ke tsheej pab, tab txawm nws yog ib lub sij hawm tshwj xeeb los xij.


Yog xav paub ntxiv txog ntawm qhov tseem ceeb ntawm kev nyob nrug deb ntawm lwm tus neeg thiab cov lus qhia kev xyaum ua, mus xyuas CDC lub website ntawm no. Nplooj ntawv no tsuas muab sau ua lus Askiv thiab lus Mev xwb.


Kuv yuav tuaj yeem nyob noj qab nyob zoo tau li cas yog tias kuv nyob nrog neeg coob los sis kuv muaj kev sib cuag nrog cov neeg txheeb ze?

Ua raws txhua cov lus qhia rau kev nyob noj qab nyob zoo. Nov yog daim ntawv teev lus qhia rau qhov lus nug “What can I do to stay well?” (Yam dab tsi kuv tuaj yeem ua kom nyob noj qab nyob zoo?) Yog tias qee tus neeg uas koj nyob nrog muaj feem pheej hmoo siab, yuav tau ua raws cov lus qhia txog kev ceev faj. Cov lus ceev faj no qhia txog kev zam kev sib khawm, kev sib hnia los sis kev sib faib khoom noj los sis cov khoom haus.


Yog xav paub ntxiv txog txoj hauv kev los txwv cov kev pheej hmoo thaum nyob hauv ib lub tsev nrog lwm cov neeg, mus xyuas CDC lub website ntawm no. Nplooj ntawv no tsuas muab sau ua lus Askiv thiab lus Mev xwb.


Cov Chaw Muab Kev Pab Rau Cov Neeg Laus

 • Lub Xeev California Tus Xov Tooj Qhia Kev Paub Rau Cov Laus Uas Muaj Noob Nyoog Siab thiab Cov Neeg Laus yuav pab txuas koj mus rau Cov Koom Haum Hauv Zej Zog Uas Muab Kev Pab rau Cov Neeg Laus (Area Agencies of Aging). Hu rau 800-510-2020 (tsuas yog hais ua lus Asliv thiab lus Mev). Rau Tus Xov Tooj Pab Cuam Cov Neeg Uas Tsis Hnov Lus lossis Hais Lus Tsis Tau, hu rau 800-735-2929 (TTY: Ntaus 7-1-1).
 • Lub xeev California Lub Tuam Tsev Muab Kev Pab Saib Xyuas Rau Cov Neeg Laus (California Department of Aging) tau tsim ib phau ntawv qhia txog kev ua haujlwm ub no tshiab thiab txoj kev npaj ua ub no rau ib asthiv , "Kev Hnov Nyob Zoo thiab Nyob Kom Sib Txuas Tau Ua Ke" (Feeling Good & Staying Connected). Phau ntawv qhia kev ua haujlwm ub no tsuas muaj sau ua lus Askiv thiab Mev xwb.

Cov Ntaub Ntawv Pab Qhia rau Cov Me Nyuam Yaus


CDC Resources

Kev Ntxhov Siab thiab Kev Pab Tswj


Kuv muaj kev nyuaj siab thiab ntxhov siab heev txog tus kab mob COVID-19. Kuv yuav ua tau dab tsi li cas?

Cov kev xwmtxheej ceev txog pej xeem li kev noj qab haus huv, xws li tus kab mob COVID-19 tuaj yeem ua rau ib tus neeg muaj kev ntxhov siab, kev nyuaj siab, kev tsis paub yuav ua li cas thiab ntau yam ntxiv. Txhua yam no yeej yog cov kev tshwj xeeb uas ib tus neeg yuav muaj uas yuav los cuam tshuam nrog ib hnub mus dhau hnub. Peb muaj cov kev pab cuam rau kev nyuaj siab rau Alliance cov tswvcuab. Lub Alliance muaj ntawv cog lus ua haujlwm nrog lub tuam txhab hu ua Beacon Health Options (Beacon) los pab kom koj tau txais cov kev pab cuam kev nyuaj siab raws li koj yuav tsum tau. Hu rau Beacon ntawm 855-765-9700 los sib tham nrog ib tus neeg uas yuav pab tau koj.


Lus qhia txog qhov kev npaj kho mob


Kuv puas yuav raug tsub nqi sib koom them los sis tus nqi uas sib faib them rau cov kev teem caij mus ntsib nrog tus kws kho mob los sis qhov kev mus ntsuam xyuas tus kab mob COVID-19?

Koj yuav tsis raug tsub nqi rau cov nqi sib koom them los sis nqi sib faib them rau cov kev kuaj mob uas tsim nyog rau kev kho mob thiab cov kev los ntsuam xyuas tus kab mob COVID-19. Qhov no xam nrog tsev kho mob, chav kho mob xwm txheej ceev, cov kev mus kuaj mob ceev, thiab cov kev mus ntsib kws kho mob lub chaw ua hauj lwm qhov uas lub hom phiaj yog kev kuaj thiab/los sis ntsuam xyuas kab mob COVID-19.


Kuv yuav tsum mus ntsib lub Alliance. Kuv puas yuav mus ntsib tau tim ntsej tim muag?

Tsis tau. Kom ua raws li kev pab txo kom tsis txhob muaj kev sib kis los ntawm tus kab mob thiab pab ua kom muaj kev nyob nrus deb ntawm tib neeg, cov thaj tsam uas muaj pej xeem thiab cov chaw muab kev pab cuam rau lub Alliance tau raug kaw rau lub sijhawm no lawm. Qhov no txais tau tias peb cov tswvcuab tuaj tsis tau ntawd peb cov chaw ua haujlwm.


Txawm hais tias Alliance cov chaw tos txais qhua thiab cov thaj tsam uas muaj pej xeem raug kaw lawm, los lub Alliance tseem yuav khiav haujlwm li qub. Peb lub hom phiaj yog los ua kom peb cov tswvcuab uas nyob hauv cov cheeb nroog Monterey, Santa Cruz thiab Merced tuaj yeem txuas ntxiv tau txais kev pab saib xyuas kev kho mob.


Yog xav nrog ib tus neeg ua haujlwm rau Alliance, sib tham hu rau 800-700-3874 thiab ntaus tus xov tooj txuas uas koj xav hu rau.


 • Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab 800-700-3874, ext. 5509
 • Pab Pawg Kws Tswj Kev Tu Xyuas 800-700-3874, ext. 5512
 • Kev Pab Thauj Mus Los Uas Tsis Yog Rau Kev Mus Kuaj Mob (Non-Medical Transportation) 800-700-3874, ext. 5577

Cov kev pab cuam saib xyuas kev noj qab haus huv uas siv xov tooj lossis vis dis aus (telehealth)


Cov kev pab cuam saib xyuas kev noj qab haus huv uas siv xov tooj lossis vis dis aus (telehealth)

Muaj qee cov kws pab kho mob tuaj yeem muab tau ib co kev pab cuam los ntawm kev mus kuaj mob uas yog siv xov tooj lossis vis dis aus (telehealth) los sib tham nrog koj. Cov kev mus kuaj no yuav muab kev saib xyuas tau zoo rau koj yam uas koj tsis tas tawm hauv tsev mus thiab yog ib txoj hauv kev nyab xeeb los txais kev pab saib xyuas kho mob yam tsis tas mus rau ntawm koj tus kws kho mob lub chaw ua haujlwm. Tej zaum cov kev mus kuaj mob uas yog siv xov tooj lossis vis dis aus los sib tham yuav siv qhov tso vis dis aus los sib tham kom pom ntsej muag lossis sib tham hauv xov tooj nrog koj tus kws pab kho mob. Tej zaum nyob rau lwm cov kev mus kuaj uas siv xov tooj lossis vis dia aus koj yuav tau qhia txog koj tus kheej rau koj tus kws pab kho mob yam tsis tas sib vis dis aus los sib tham pom ntsej muag. Nws yog ib qho tseem ceeb uas koj thiab koj tus kws pab kho mob neb pom zoo tias qhov kev siv xov tooj lossis vis dis aus los sib tham txog ib qho kev pab kuaj mob yuav haum rau koj.


Kuv puas tuaj yeem tham nrog kuv tus kws kho mob hauv xov tooj? Kuv puas yuav tau siv internet lossis siv lub khoos pis tawj (computer)?

Kuj yuav tsis tau siv internet lossis khoos pis thawj txhua zaus, tab sis koj yuav tau siv ib lub xov tooj ntawm tes uas hu tau vis dis aus lossis ib lub tablet los ua kom txais tau qhov kev mus kuaj uas siv xov tooj lossis vis dis aus. Yog tias koj tsis muaj lub khoos pis tawj lossis tsis muaj internet, tej zaum koj yuav teem caij mus kuaj mob uas siv lub xov tooj lossis vis dis aus nrog koj tus kws kho mob hauv xov tooj. Yog tias koj xav tau kev pab saib xyuas, hu rau koj tus kws kho mob los saib seb lawv puas muab txoj hauv kev kuaj mob uas siv xov tooj lossis vis dis aus.


Kuv mus ntsib tsis tau kuv tus kws kho mob. Kuv yuav ua tau dab tsi li cas?

Yog tias koj mus ntsib tsis tau koj tus kws kho mob, Alliance cov tswvcuab tuaj yeem hu tau rau Alliance Tus Xov Tooj Nug Kev Pab Los Ntawm Tus Kws Tu Neeg Mob (Nurse Advice Line; NAL, raws li sau hauv lus Askiv) ces ib tus kws tu neeg mob mamli pab koj txiav txim txog qhov yuav ua tom ntej. Hu rau: 844-971-8907 (TTY: Ntaus 7-1-1).


Tus kws tu neeg mob los kuj tuaj yeem txuas koj mus rau ib tus kws kho mob los sib tham hauv xov tooj kom pom ntsej muag los sis hauv xov tooj, uas yog ib feem ntawm qhov kev pab cuam MDLIVE. Tus kws kho mob tuaj yeem pab tau txog koj cov kev txhawj xeeb txog kev kho mob, muab lus pom zoo rau kev kho mob, los sis sau ntawv yuav tshuaj rau koj. Cov kev sib tham txog kev kho mob hauv xov tooj yog muab los ntawm qhov kev pab cuam MDLIVE 24 teev rau ib hnub, xya hnub rau ib asthiv. Qhov kev pab cuam MDLIVE muab kev pab txhais lus hauv xov tooj rau cov neeg uas hom lus Askiv tsis yog nws thawj hom lus.


Kev Txais Tau Internet Yam Pub Dawb lossis Them Tus Nqi Qis

 • Muaj ntau lub chaw uas muab internet yuav muab kev pab kom txais tau pub dawb lossis kom them tus nqi qis rau cov neeg uas tau nyiaj tsawg. Thov nug koj lub chaw uas muab internet haus zej zog los paub ntxiv.

Kev nrhiav kev pab saib xyuas kho mob thiab kev mus nqa kuv cov tshuaj uas siv ntawv yuav


Kuv twb muaj ib lub sijhawm teem caij mus ntsib rau lwm qhov teeb meem (xws li ib qho kev ntsuam xyuas kev noj qab haus huv) tab sis kuv tsis xav kom kuv los sis kuv tsev neeg kis tau tus kab mob COVID-19 los ntawm lwm tus uas twb tau tus kab mob no lawm. Kuv puas tsim nyog mus rau lub sijhawm teem caij no?

Raws li kev pom zoo, nws yog ib qho tseem ceeb uas koj mus rau koj cov sijhawm mus ntsib uas tau teem caij mus ntsib koj tus kws kho mob kom koj nyob los sis taug raws li koj lub hom phiaj kom noj qab haus huv. Cov kws kho mob yeej muaj lawv cov haus kev los ntsuam xyuas tau cov neeg uas muaj mob los ntawm cov uas tsis muaj mob. Ua zoo raws li cov lus qhia uas sau saum toj kom koj thiab lwm cov neeg nyob noj qab haus huv thaum koj mus ntsib tus kws kho mob. Yog hais tias koj tseem tsis tau paub meem, hu rau koj tus kws kho los nug seb koj puas yuav tsum mus raws li lub sijhawm teem caij mus ntsib rau.


Kuv tus me nyuam muaj ib lub sijhawm teem mus rau ib qho kev ntsuam xyuas kev noj qab haus huv, los sis lawv yuav tsum tau txais cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob nyob rau tom ntej no. Kuv puas tsim nyog mus rau luj sijhawm teem caij no?

Rau lub sijhawm no uas tus kab mob COVID-19 tau sib kis mus thoob txhia qhov chaw, peb xav txhawb nqa kom koj tswj koj tus menyuam cov sijhawm tau teem mus ntsib tus kws kho mob kom mus raws qhov tau npaj cia nrog rau lawv cov hom phiaj rau kev noj qab haus huv. Yog tias koj paub tsis zoo tias koj puas tsim nyog mus raws cov sijhawm tau teem tseg los sis rov teem sijhawm dua, hu rau koj tus kws kho mob.


Kuv tab tom muaj ib qho mob xwmtxheej ceev (xws li, kev mob hauv siab) uas tsis yog vim tus kab mob COVID-19. Kuv puas tsim nyog zam kom tsis txhob mus rau lub chav kho mob xwmtxheej ceev?

Yog tias koj muaj ib qho mob xwmtxheej ceev tiag, peb xav txhawb nqa kom koj mus nrhiav kev pab saib xyuas kho mob tam sim los sis hu rau 911 yog tias koj qhov mob yog ib qho xwmtxheej ceev uas yuav txo tau txoj sia. Muaj ntau cov tsev kho mob loj twb muaj cov kev tswj los cais cov neeg uas muaj tus kab mob COVID-19 kom nyob deb ntawm lwm cov neeg mob.


Kuv yog ib tus poj niam uas cev xeebtub lossis nyuam qhuav yug tau ib tus menyuam mosliab tsis ntev no, kuv puas tsim nyog mus raws li cov sijhawm teem caij mus ntsib kev saib xyuas ua ntej yug menyuam mosliab lossis tom qab yug menyuam mosliab?

Yog. Thaum lub sijhawm koj cev xeebtub thiab tom qab koj tus menyuam mosliab yug lawm, kev mus ntsib koj tus kws kho mob raws sijhawm yog ib qho tseem ceeb los pab tswj kom koj thiab koj tus menyuam mosliab muaj kev noj qab haus huv. Nyob rau cov kev mus ntsib no, koj tus kws kho mob yuav saib seb koj thiab koj tus menyuam mosliab nyob noj qab nyob zoo li cas, qhov no los kuj suav nrog kev saib xyuas kev nyuaj siab ntawm leej niam. Yog koj xav tias tej zaum koj kis tau lossis muaj mob los ntawm tus kab mob COVID-19, peb tseem xav txhawb nqa kom koj mus raws cov kev tau teem caij mus ntsib kws kho mob kom mus raws qhov uas koj tau npaj cia nrog rau koj cov hom phiaj rau kev noj qab haus huv. Yog tias koj paub tsis zoo tias koj puas tsim nyog mus raws cov sijhawm tau teem tseg, hu rau koj tus kws kho mob los paub ntxiv lossis rov teem sijhawm dua. Koj tuaj yeem mus xyuas https://www.ccah-alliance.org/educationHM.html lossis hu rau Alliance Tus Xov Tooj Pab Qhia Kev Noj Qab Haus Huv ntawm 800-700-3974 ext. 5580 (TTY: Ntaus 7-1-1), los kawm paub ntxiv txog cov kev pab cuam rau kev pab saib xyuas thaum xeebtub lossis ua ntej yug menyuam mosliab thiab kev pab saib xyuas tom qab yug menyuam mosliab uas yog muab los ntawm lub Alliance.


Kuv yuav mus muab kub cov tshuaj noj los sis siv dua rau lub sijhawm tam sim no li cas?

Peb xav kom koj muaj tsawg kawg yog 30-hnub cov tshuaj noj los sis siv uas koj yuav tsum tau. Txuas ntxiv, cov tswvcuab tuaj yeem txais tau cov tshuaj noj lossis siv tau kom txog 90-hnub, nrog rau kev xa tuaj uas tsis tas yuav them nqi xa, los rau tej co tshuaj noj lossis siv uas siv daim ntawv yuav los ntawm MedImpact Direct. Kom sau npe los txais tau qho kev xa no rau koj cov tshuaj, hu rau koj tus kws kho mob los sis koj lub tsev muag tshuaj los yog mus xyuas https://www.medimpactdirect.com los sis hu rau 855-873-8739 (nws muaj ntau hom lus).


Lus Qhia Cia: Lub website no tsuas muab sau uas lus Askiv xwb.


Txuas ntxiv, tam sim no cov chaw muag tshuaj Walgreens thiab CVS tab tom muab kev xa tshuaj uas pub dawb rau tag nrho cov tshuaj uas tsim nyog xa tau. Nrog koj tus kws muab tshuaj tham los sis hu rau cov chaw muag tshuaj Walgreens los sis CVS nyob hauv koj cheeb tsaj kom paub ntxiv.


Lub Alliance kuj xav kom peb cov tswvcuab mus xyuas lub chaw SortPak, uas yog ib lub chaw muag tshuaj uas xa tau cov tshuaj tuaj rau tom koj lub tsev. Thov mus xyuas lawv lub website ntawm www.sortpak.com lossis xyuas daim ntawv qhia no kom paub ntxiv.


Lus Qhia Cia: Lub website no tsuas muab sau uas lus Askiv xwb.


Members | Miembros | Cov Tswvcuab | Providers | Community | About Us | 2018 Central California Alliance for Health®