Lus Qhia Txog Koob Tshuaj Txhaj Tiv Thaiv Kab Mob Rau Medi-Cal Cov Tswvcuab

Daim ntawv qhia

 • Daim ntawv qhia


Alliance cov lus qhia rau tswvcuab kom paub txog tus Kab Mob Coronavirus 2019

Tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yog yam nyab xeeb.
Lub Chaw Hauj Lwm ntsig txog Khoom Noj thiab Tshuaj Kho Mob (FDA, raws li sau hauv lus Askiv) tau tso cai siv cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob no thiab pom tau tias nws muaj kev nyab xeeb.

Medi-Cal cov tswvcuab tuaj yeem tau txais tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yam tsis yuav nqi. 

Nyob ntawm lub Plaub Hlis Ntuj hnub tim 1, 2021, qhov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob yeej muaj rau cov uas muaj hnub nyoog 50 xyoo rov saud.


Nyob ntawm lub Plaub Hlis Ntuj hnub tim 15, qhov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob yeej muaj rau cov uas muaj hnub nyoog 16 xyoo rov saud.


Nram qab no yog ob peb yam uas koj yuav ua tau kom thiaj kawm paub txog kev teem caij mus txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19:


 1. Sau npe hauv online rau ntawm California qhov chaw website sau npe teem caij txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19.
 2. Hu rau California tus xov tooj qhia xov xwm ceev txog COVID-19. Ib tug neeg uas muaj sia nyob yuav pab koj sau npe teem caij txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob. Kom siv tau qhov kev pab no:
  • Hu rau 833-422-4255.
  • Koj yuav hnov 7 qhov uas koj xaiv tau. Nyob rau ntawm koj lub xov tooj cov leb uas nias tau, nias tus 1 kom hnov tau lus Askiv, nias tus 2 kom tau lus Mev., lossis nias tus leb 3 yog koj xav tau lwm hom lus.
  • Qhov kev pab no yeej muaj hnub Monday txog hnub Saturday txij ntawm 8 teev sawv ntxov mus txog 8 teev tsaus ntuj thiab thaum hnub Sunday txij ntawm 8 teev sawv ntxov mus txog 5 teev tsaus ntuj.
 3. Nkag rau koj lub cheeb nroog qhov chaw saib xyuas kev noj qab haus huv qhov website:

Cov lus hloov tshiab hais txog tshuaj tiv thaiv kab mob Johnson & Johnson

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html

Ua txuas ntxiv raws li cov cai tsim los tiv thaiv kev nyab xeeb kom zam dhau kev sib kis ntawm tus kab mob.

 1. Coj daim ntaub npog ntsej muag.

  Coj daim ntaub npog ntsej muag kom npog tau koj lub qhov ncauj thiab qhov ntswg los tiv thaiv koj tus kheej thiab lwm tus neeg. Txhua tus neeg uas muaj noob nyoog 2 xyoos thiab laus dua tsim nyog coj daim ntaub npog ntsej muag.

   
 2. Ntxuav koj ob txhais tes.

  Tiv thaiv kev sib kis cov kab mob thaum koj ntxuav koj ob txhais tes tas li. Siv tshuaj tua kab mob ntawm tes thaum koj tsis muaj dej ntxuav tes thiab xab npum.

   
 3. Tswj kev nyob sib nrug deb ntawm lwm tus neeg thiab ua raws li cov lus txib kom nyob hauv tsev rau koj cheeb tsam.

  Nyob kom sib nrug deb ntawm lwm tus neeg li ntawm rau feet los tsum kev kis tus kab mob COVID-19. Ua kom txais tau cov lus qhia tshiab nyob rau hauv koj cheeb tsam, uas suav nrog cov kev txwv nyob rau cov kev pab cuam pej xeem zej zog thiab ntau cov chaw.

   
 4. Nyob hauv tsev yog tias koj muaj mob thiab zam kev nyob ze tej tus neeg uas ntxim li muaj mob.


Hu rau koj tus Thawj Kws Kho Mob (Primary Care Provider; PCP, raws li sau hauv lus Askiv) yog tias koj pib muaj cov tsos mob kab mob COVID-19. Yog tias koj muaj lus nug txog koob tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob, mus xyuas koj lub cheeb nroog lub chaw ua haujlwm saib xyuas pej xeem zej zog li kev noj qab haus huv lub website. Koj kuj tuaj yeem hu tau rau tus xov tooj nyob hauv koj lub cheeb nroog.


Santa Cruz

Cheeb Nroog Santa Cruz Lub Chaw Ua Haujlwm Muab Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Rau Pej Xeem (County of Santa Cruz Health Services Agency)

Tus xov tooj: 831-454-4242 (Hnub Monday-Friday, 8 a.m. txog 6 p.m.)


Monterey

Cheeb Nroog Monterey Lub Chaw Ua Haujlwm Saib Xyuas Pej Xeem Zej Zog Li Kev Noj Qab Haus Huv (County of Monterey Monterey Health Department)

Tus xov tooj: 831-769-8700 (Hnub Monday-Friday, 8 a.m. txog 5 p.m.)


Merced

Cheeb Nroog Merced Lub Chaw Ua Haujlwm Saib Xyuas Pej Xeem Zej Zog Li Kev Noj Qab Haus Huv (Merced County Department of Public Health)

Tus xov tooj: 209-381-1200 (Hnub Monday-Friday, 8 a.m. txog 6 p.m.)​


Kom paub ntxiv txog tus kab mob COVID-19, mus xyuas Lub Chaw Tiv Thaiv Kab Mob Thiab Pab Tswj Mob (Centers for Disease Control and Prevention; CDC, raws li sau hauv lus Askiv) lub website.


Tiv thaiv koj tus kheej: zam cov kev dag ntxias rau koob tshuaj txhaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19.


Ntawm no yog cov cim qhia txog kev dag ntxias uas yuav muaj tau:Tsis txhob qhia koj cov ntaub ntawv kev noj qab haus huv ntiag tug lossis cov ntaub ntawv qhia txog koj tus Nab Npawb Social Security, cov lej credit card lossis tus as khauj (account) tuam nyiaj nrog cov tib neeg uas koj tsis paub.


Nco ntsoov, Medi-Cal cov tswvcuab yuav tau txais cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yam tsis tas them nqi thiab koj yuav tsis raug them kom tau txais cov tshuaj tiv thaiv kab mob thaum ntxov lossis muab koj los ntxiv rau daim ntawv teev npe.


Yog koj ntseeg tias koj tau raug kev tsim txom vim qhov kev dag ntxias los ntawm tus kab mob COVID-19, thov qhia txog qhov uas tau tshwm sim saum Internet mus rau Tsoom Fwv Pab Pawg Tswj Xyuas Lag Luam (Federal Trade Commission).


Koj kuj tuaj yeem hu xov tooj tau rau Teb Chaws Mekas Lub Tuam Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv thiab Kev Pab Pej Xeem Lub Chaw Ua Haujlwm Soj Ntsuam Txog Kev Ua Raws Txoj Cai (U.S. Department of Health and Human Services Office of Inspector) ntawm 800- HHS-TIPS (800-447-8477).


Paub Qhov Tseeb Hais Txog Cov Koob Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19


Tej zaum koj tau hnov cov lus xaiv hais txog cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19, thiab tej zaum koj muaj lus nug. Nws yog ib qho tseem ceeb kom tau txais cov lus qhia txog koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob los ntawm cov chaw ua tuaj yeem ntseeg siab taus. Cov no suav nrog rau:


Xya Yam Qhia Tseeb Kom Paub Txog Koob Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob


 1. Kev tau txais koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob yuav tsis ua kom koj kis tau tus kab mob COVID-19.

  Cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob tsis muaj tus kab mob nyob. Qhov no txhais tau tias nws tsis tuaj yeem yuav ua rau koj muaj tus kab mob COVID-19.
 2. Cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 tsis muaj cov kev phiv tshuaj loj heev rau feem ntau cov neeg.

  Feem ntau cov neeg pom muaj mob me mus rau qib nrab qhia tias lawv lub cev tab to tsim kev tiv thaiv tom qab tau txais koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob. Cov no tuaj yeem suav nrog rau kev mob leeg, kev nkees, kev mob taub hau, kev ua npaws lossis mob ntawm qhov chaw koj tau txhaj tshuaj. Cov kev mob tshwm sim tuaj yeem mob txog ib hnub lossis ob hnub. Tab sis vim tias ib yam tshuaj tshiab twg tuaj yeem ua rau muaj kev tsis haum tshuaj ntawm qee leej neeg feeg tsawg, koj yuav tau nyob tos me ntsis kom txais kev soj ntsuam tom qab koj tau txhaj koob tshuaj tiv thaiv kab mob.
 3. Thaum koj tau txais koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, koj yuav tsis raug nug txog cov ntaub ntawv uas hais txog qhov koj li kev tuaj txawv teb chaws tuaj.

  Koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab tuaj yeem muaj rau cov pej xeem. Koj li kev tuaj txawv teb chaws tuaj yuav tsis tiv thaiv koj los ntawm kev txais koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob.
 4. Koj yuav tsum tau txais koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob txawm hais tias koj twb muaj tus kab mob COVID-19 los lawm.

  Kev tshawb fawb tau qhia pom tias cov kev los ntawm tus kab mob COVID-19 tom qab kis tau tuaj yeem yuav ua kev mob hyav heev. Txawm hais tias koj twb kis tus kab COVID-19 thiab zoo rov qab lawm los, nws tsis muaj cov kev tshawb fawb txaus qhia tias seb koj puas txais tau kev tiv thaiv los ntawm kev rov kis dua. Mus txais koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob txawm hais tias koj twb tau kis kab mob COVID-19 yav tag dhau los.
 5. Cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yuav tsis ua rau tib neeg muaj tsis taus menyuam.

  Nws tsis muaj cov ntaub ntawv pov thawj qhia tias cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yuav ua teeb meem rau cov neeg uas xav muaj menyuam. Nws kuj tseem tsis muaj cov ntawb ntawv pov thawj qhia tias kev tau txais koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob yuav tuaj yeem ua rau cov poj niam nchuav menyuam. Yog tias koj ib ce xeeb tub, tham nrog koj tus kws kho mob txog cov kev txaus ntshai thiab kev txiaj ntsig zoo los ntawm kev tau txais koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19.
 6. Koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yuav tsis hloov koj cov DNA (caj ces).

  Cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yog tsim los muab cov kev qhia rau koj lub cev los tawm tsam tus kab mob coronavirus. Nws tsis muaj ib txoj hauv kev twg uas koob txhaj tshuaj tiv thaiv tuaj yeem yuav hloov DNA (caj ces) ntawm koj cov cells.
 7. Koj yuav tsum tau xyaum cov kev ua kom muaj kev nyab xeeb tom qab koj tau txais koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob.

  Koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob tuaj yeem tiv thaiv koj kom tsis txhob muaj mob. Txawm li cas los xij, tsis muaj cov ntaub ntawv qhia txaus los paub tseeb tias koj puas tseem tuaj yeem muaj thiab muab tus kab mob rau lwm tus. Koj yuav tsum tau npog koj lub qhov ncauj thiab qhov ntswg nrog rau daim ntaus npog qhov ncauj thaum mus sab nraum thiab muaj neeg. Nyob nrug deb li rau feet ntawm cov neeg tsis nrog koj nyob, tsis txhob mus rau cov chaw uas muaj neeg coob thiab ntxuav koj ob txhais tes ntau.


 

Members | Miembros | Cov Tswvcuab | Providers | Community | About Us | Facebook Icon | LinkedIn Icon

2020 Central California Alliance for Health®