Pab txoj sia. Mus Txais ib Koob Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Khaub Thuas.

Tam sim no nws tseem ceeb dua nej zaus rau lub Alliance cov tswvcuab mus txais ib koob txhaj tshuaj tiv thaiv khaub thuas. Kev mus txais ib koob txhaj tshuaj tiv thaiv khaub thuas tuaj yeem tiv thaiv tau koj los ntawm kev mob hnyav, kev tau mus pw hauv tsev kho mob loj lossis tej zaum ua rau tuag tau. Tej zaum koj kuj yuav pab tau cov neeg koj hlub txoj sia vim koj yuav pab tiv thaiv kom txob muaj kev sib kis ntawv tus mob khaub thuas.


Nyob rau lub sijhawm uas muaj kev sib kis ntawm tus kab mob COVID-19, koj tuaj yeem tiv thaiv tau koj tus kheej thiab koj tsev neeg los ntawm tus mob khaub thuas. Qhov no yuav ua rau koj txoj kev txhawj xeeb tsawg zog txog cov kab mob ua pa. Tsis txob cia kom phom sij – mus txais ib koob txhaj tshuaj tiv thaiv khaub thuas hnub no!


Cov Lus Qhia Tseeb Ntawm Kev Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Khaub Thuas


Leej twg tsim nyog yuav mus txais ib koob txhaj tshuaj tiv thaiv khaub thuas?

Lub Chaw Pab Tiv Thaiv Kab Mob Thiab Pab Tswj Mob (Centers for Disease Control; CDC, raws li sau huav lus Askiv) pom zoo kom txhua tus ua muaj noob nyoog rau hlis thiab laus dua yuav tsum tau mus txais ib koob txhaj tshuaj tiv thaiv khaub thuas, tshwj tsis yog lawv tus kws kho mob pom zoo rau lwm yam pab.


Alliance cov tswvcuab tuaj yeem txais tau ib koob txhaj tshuaj tiv thaiv khaub thuas yam tsis tas them nqi. Nco ntsoov nqa koj daim npav Alliance (Alliance ID card) nrog koj thaum koj mus txais ib koob txhaj tshuaj tiv thaiv.Puas muaj lus nug? Hu rau peb Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab hnub Monday txog Friday, thaum 8 a.m. mus txog 5:30 p.m. ntawm 800-700-3874. TTY: Ntaus 711.


Yuav mus txais ib koob txhaj tshuaj tiv thaiv khaub thuas rau qhov twg

Lub Alliance xav thov kom cov tswvcuab hu xov tooj mus rau lawv tus kws kho mob ua ntej los teem caij mus txais ib koob txhaj tshuaj tiv thaiv khaub thuas.


Yog koj tus kws kho mob tsis muaj cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv khaub thuas, koj tuaj yeem hu mus rau koj lub zos lub chaw saib xyuas kev noj qab haus huv rau pej xeem. Lawv yuav muaj cov lus qhia txog lub chaw saib xyuas kev noj qab haus huv cov tsev kho mob thiab cov chaw kho mob uas muaj cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv khaub thuas. Thov mus xyuas thiab nias cov cim ntawv (link) hauv qab no yog xav paub ntxiv txog koj lub zos lub chaw saib xyuas kev noj qab haus huv rau pej xeem.


Nias ntawm no rau cov lus qhia hauv: Lub Cheeb Nroog Merced


Lus Qhia Cia: Lub website no muab sau uas Lus Askiv, Mev, thiab Hmoob. Thov xaiv koj hom lus nyob rau ntawm lub npov hauv sab xis hauv qab.


Nias ntawm no rau cov lus qhia hauv: Lub Cheeb Nroog Monterey


Lus Qhia Cia: Lub website no muab sau uas Lus Askiv, Mev, thiab Hmoob. Thov xaiv koj hom lus nyob rau ntawm lub npov hauv sab xis saum toj.


Nias ntawm no rau cov lus qhia hauv: Lub Cheeb Nroog Santa Cruz


Lus Qhia Cia: Lub website no tsuas muab sau uas Lus Askiv thiab Mev xwb. Thov xaiv koj hom lus nyob rau ntawm lub npov hauv sab xis saum toj.


Alliance cov tswvcuab uas muaj noob nyoog 19 xyoos thiab laus dua, tuaj yeem mus tau rau cov khws muag tshuaj los txais ib koob txhaj tshuaj tiv thaiv khaub thuas. Cov tswvcuab uas muaj noob nyoog qis dua 19 xyoos yuav tsum tau mus txais ib koob txhaj tshuaj tiv thaiv khaub thuas los ntawm lawv lub chaw kho mob.


Cov Lus Uas Quag Nug


Muaj dabtsi siv txawv los ntawm tus kab mob COVID-19 thiab tus mob khaub thuas?

Tus kab mob COVID-19 thiab tus mob khaub thuas yog ib hom mob rau kev ua pa uas tuaj yeem sib kis tau, tab sis ob yam mob no los ntawv tus kab mob ua sib txawv. Txawm tias lawv yuav muaj cov tsos mob zoo sib xws, lawv kuj muaj ib co tsos mob uas txawv:


  • Cov tsos mob rau tus kab mob COVID-19 yuav siv sijhawm los tshwm ntev dua tus mob khaub thuas.
  • Tej zaum cov tib neeg uas muaj tus kab mob COVID-19 yuav kis tau tus kab mob mus rau lwm tus ntev dua li cov tib neeg ua muaj tus mob khaub thuas.
  • Koj tuaj yeem kis tau tus kab mob COVID-19 thiab tus mob khaub thuas nyob rau tib lub sijhawm

Ib yam ua sib txawv tshwj xeeb tshaj yog tias tus mob khaub thuas muaj tshuaj tiv thaiv khaub thuas: ib koob txhaj tshuaj tiv thaiv khaub thuas. Nyob rau lub sijhawm tam sim no, nws tseem tsis tau muaj cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19. Yog tias koj muaj mob lawm, kev tau mus txais ib koob txhaj tshuaj tiv thaiv khaub thuas yuav pab tau koj tus kws kho mob txiav txim siab tias yog koj muaj tus kab mob COVID-19 lossis tus mob khaub thuas. Qhov hauv kev no yuav pab ua rau lawv paub tias yuav muab qhov kev pab saib xyuas uas zoo tshaj rau koj li cas.


Muaj dab tsi zoo los ntawm kev txhaj tshuaj tiv thaiv khaub thuas?

Tus mob khaub thuas tuaj yeem ua rau koj tag lub neej lossis txoj sia. Thaum koj mus txais ib koob txhaj tshuaj khaub thuas, koj tuaj yeem:


  • Pab tiv thaiv koj tus kheej kom txob muaj mob.
  • Pab tiv thaiv lwm tus kom txob muaj mob.
  • Pab txos qhov uas koj yuav tau mus rau lub tsev kho mob loj yog tias koj muaj mob khaub thuas.
  • Pab tiv thaiv kev sib kis thiab tiv thaiv cov neeg uas muaj feem yuav kis tau xws li cov menyuam mosliab, cov menyuam yaus, cov neeg laus thiab cov neeg uas muaj ib yam mob uas yuav mob mus ntev.

Yog tias koj muaj tus kab mob COVID-19, kev kis tau lwm hom mob rau txoj kev ua pa xws li tus mob khaub thuas, yuav ua rau koj mob hnyav tuaj. Koj tuaj yeem txos tau qhov muaj feem uas yuav kis tau tus kab mob COVID-19 los ntawm kev mus txais ib koob txhaj tshuaj tiv thaiv khaub thuas.


Kev mus txais ib koob txhaj tshuaj tiv thaiv khaub thuas tuaj yeem yuav pab tseg cov khoom siv kho mob los ntawm ib qho kev xwmtxheej ceev, tsev kho mob loj, tus kws kho mob, tus kws tus neeg mob rau cov neeg uas kis tau tus kab mob COVID-19. Ua koj qhov kev pab los txos cov kev siv cov khoom kho mob no thiab cov chaw kho mob los ntawm kev mus txais ib koob txhaj tshuaj tiv thaiv khaub thuas.


Cov kws kho mob cov chaw ua haujlwm muab cov kev tiv thaiv li cas rau cov neeg uas tuaj kuaj mob?

Feem ntau cov kws kho mob cov chaw ua haujlwm tau hloov lawv lub chaw kuaj mob los pab tiv thaiv kom koj txob kis tau tus kab mob COVID-19, xws lis:


  • Txwv cov chaw zaum hauv cov chaw tos.
  • Muaj cov sijhawm tshwj xeeb rau cov neeg muaj mob thiab cov tsis muaj mob.
  • Tus huv si thiab siv cov tshuaj tua kab mob los tus thaum ntsib ib tus neeg tas.

Ua ntej koj yuav mus ntsib, thov nug koj tus kws kho mob lub chaw ua haujlwm seb puas muaj ib co cai tshiab los pab kom koj nyab xeeb.


Puas muaj dab tsi ntxiv uas kuv tsim nyog yuav nug kuv tus kws kho mob thaum kuv lub sijhawm teem caij mus ntsib?

Muaj! Nug koj tus kws kho mob seb koj lossis koj tus menyuam puas yuav tsum mus txhaj tshuaj tiv thaiv lossis yuav tau mus rau cov kev ntsuam xyuas ntxiv thiab thaum twg mam li txog lub sijhawm mus txhaj thiab kuaj. Nws tseem ceeb uas yuav tau mus txhaj tagnrho cov tshuaj tiv thaiv uas pom zoo thiab mus raws cov sijhawm ntsuam xyuas kom koj thiab koj tus menyuam mus raws qho tau npaj cia nrog rau cov hom phiaj kom nyob noj qab haus huv.


Cov Lus Pab Qhia Txog Cov Tshuaj Tiv Thaiv


Kawm kom paub ntxiv txog ntawm cov tshuaj tiv thaiv

Rau lub chaw CDC daim ntawv qhia txog kev mus txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob kom raws sijhawm rau cov menyuam yaus, nias ntawm no: Daim ntawv qhia txog kev mus txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob kom raws sijhawm rau cov menyuam yaus


Rau lub chaw CDC daim ntawv qhia txog kev mus txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob kom raws sijhawm rau cov neeg laus, nias ntawm no: Daim ntawv qhia txog kev mus txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob kom raws sijhawm rau cov neeg laus


Pab txoj sia. Mus Txais ib Koob Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Khaub Thuas.
Cov Ntaub Ntawv Tshaj Tawm Qhia


Tej Zaum Koj Tus Menyuam Uas Loj Pib Txawj Mus Taus Kev Yuav Tsim Nyog Yeej Tau Alliance Ib Qho Nqi Zog Rau Kev Nyob Noj Qab Haus Huv thiab Noj Qab Nyob Zoo!


Tso npe thiaj YEEJ ib daim gift card $100 mus rau lub khw Target! Mus txhaj cov koob tshuaj tiv thaiv kab mob uas yuav tau txhaj ua ntej koj tus menyuam muaj 2 xyoo ces peb mam li muab nws lub npe tso rau hauv ib qho kev rho npe nws thiaj muaj feem yeej!


Kawm kom paub tias cov kws kho mob tau hais dabtsi txog kev mus txais ib koob txhaj tshuaj tiv thaiv khaub thuas, cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv thiab cov kev ntsuam xyuas. Mus xyuas hauv qab no rau cov lus tau hais hauv xov tooj cua thiab cov xov xwm uas tau muab sau los ntawm Alliance ib tus thawj coj saib xyuas kev kho mob.


Kev Sib Tham Hauv Xov Tooj Cua:Lus Qhia Cia: Cov lus sib tham hauv xov tooj cua no tsuas muab hais uas lus Askiv thiab Mev xwb.


Nias ntawm no los nyeem ib tsab xov xwm uas tau muab tso tawm rau hauv qhov ntawv xov xwm hu ua Merced County Times: Preventative care is more important now, than it was before coronavirus pandemic (Kev mus txais kev pab tiv thaiv tseem ceeb rau lub sijhawm tamsim no, dua thaum lub sijhawm uas tsis tau muaj tus kab mob coronavirus sib kis thoom txhias qhov chaw.


Lus Qhia Cia: Tsab ntawv xov xwm no tsuas muab sau ua lus Askiv xwb.


Nias ntawm no los nyeem ib tsab xov xwm uas tau sau tso tawm rau hauv qhov ntawv xov xwm hu ua Salinas Californian: Top 5 reasons it’s important to take your child to pediatrician. Even during COVID (5 yam vim li cas nws tseem ceeb uas yuav tau coj koj tus menyuam yaus mus ntsib tus kws kho mob. Txawm tias thaum yog lub sijhawm uas muaj tus kab mob COVID)


Lus Qhia Cia: Tsab ntawv xov xwm no tsuas muab sau ua lus Askiv xwb.


Nias ntawm no los nyeem ib tsab xov xwm uas tau muab tso tawm rau hauv qhov ntawv xov xwm hu ua Merced Sun-Star: Being up-to-date with immunizations is important for Merced County children (Kev mus txais koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob kom ncua sijhawm tseem ceeb rau cov menyuam yaus uas nyob lub Cheeb Nroog Merced)


Lus Qhia Cia: Tsab ntawv xov xwm no tsuas muab sau ua lus Askiv xwb.


Member Icon Graphic
Members | Miembros | Cov Tswvcuab | Providers | Community | About Us | Facebook Icon | LinkedIn Icon

2020 Central California Alliance for Health®