Alliance Cov Cai Rau Lwm Txoj Hauv Kev Mus Txais Tau Kev Pab Kho Mob (Alliance Alternative Access Standards)

Lub Tuam Tsev Haujlwm Saib Xyuas Cov Kev Pab Kho Mob (Department of Health Care Services; DHCS, raws li sau hauv lus Askiv) muab cov lus qhia rau cov kev npaj kho mob txog cov cai rau lub sijhawm thiab kev mus deb npaum li cas rau kom cov tswvcuab tuaj yeem mus txais tau cov kev pab cuam saib xyuas kev noj qab haus huv. Cov cai no yog ua kom muaj cov kws pab kho mob uas muab kev pab cuam saib xyuas kev noj qab haus huv nyob rau ib thaj tsam ncua kev lossis lub sijhawm siv mus rau ib qho chaw txij ntawm qhov chaw uas cov tswvcuab nyob. Tagnrho cov kev npaj kho mob yuav tsum ua raws li cov cai no lossis tsim kom muaj ib qho kev npaj rau Cov Cai Rau Lwm Txoj Hauv Kev Mus Txais Tau Kev Pab Kho Mob (Alternative Access Standard; AAS, raws li sau hauv lus Askiv) uas tau txais kev pom zoo los ntawm lub chaw DHCS.


Cov Cai Hais Txog Lub Sijhawm thiab Kev Mus Deb Npaum Li Cas rau Cov Thawj Kws Kho Mob (Primary Care Provider; PCP, raws sau li hauv lus Askiv), Cov Kws Kho Mob Uas Paub Txog Ib Yam Mob Zoo Heev thiab Cov Tsev Kho Mob Loj:


Hom Kws Pab Kho Mob Tus Cai Txog Lub Sijhawm thiab thiab Kev Mus Deb Npaum Li Cas
Kev Saib Xyuas Xub Thawj
(rau neeg laus thiab menyuam yaus)
10 mais (miles) thiab 30 feem los ntawm qhov chaw uas tus tswvcuab nyob.
Kev Pab Kho Mob Uas Paub Txog Ib Yam Mob Zoo Heev
(rau neeg laus thiab menyuam yaus)
Muaj nyob raws li seb muaj puas tsawg leej pej xeem nyob rau ib thaj tsam hauv lub cheeb nroog.

Lub Cheeb Nroog Santa Cruz
30 mais (miles) thiab 60 feeb los ntawm qhov chaw uas tus tswvcuab nyob.

Cov cheeb nroog Merced thiab Monterey
45 mais (miles) thiab 75 feeb los ntawm qhov chaw uas tus tswvcuab nyob.
Tsev Kho Mob Loj 15 mais (miles) thiab 30 feeb los ntawm qhov chaw uas tus tswvcuab nyob.

Daim ntawv teev hauv qab no muaj cov kev thov txog lub sijhawm thiab kev mus deb npaum li cas uas tau txais kev pom zoo los ntawm lub chaw DHCS los ntawm tus lej zip code (tus lej qhia txog seb koj nyob thaj tsam twg) thiab hom kws pab kho mob. Yog tias koj yuav tsum mus txais kev saib xyuas los ntawm ib tus kws pab kho mob uas nyob nrug deb ntawm koj qhov chaw nyob, koj tuaj yeem hu tau rau Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab los txais kev pab. Lawv yuav ua haujlwm nrog koj los nrhiav ib tus kws pab kho mob uas nyob ze koj qhov chaw nyob. Yog tias Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab tsis tuaj yeem nrhiav tau ib tus kws pab kho mob uas nyob ze koj, tej zaum lawv yuav nrhiav kev pab saib xyuas rau koj nrog ib tus kws pab kho mob uas tsis nyob hauv lub Alliance pab pawg kws kho mob. Tej zaum lawv kuj yuav nrhiav kev pab saib xyuas rau koj nrog Alliance ib tus kws pab kho mob uas nyob deb. Koj tuaj yeem thov tau kom Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab npaj rau ib qho kev thauj mus los rau koj yog tias lub Alliance nrhiav tsis tau kev pab saib xyuas uas nyob ze koj, tab txhawm tias tus kws pab kho mob tau nyob deb los xij. Nyob deb txhais tau tias koj tsis tuaj yeem mus ntsib tau tus kws pab kho mob ntawd nyob rau cov cai rau lub sijhawm thiab kev mus deb npaum li cas uas tau txais kev pom zoo los ntawm lub chaw DHCS rau koj lub cheeb nroog, tsis hais lossis xam txog cov cai AAS uas tej zaum lub Alliance yuav siv rau koj tus lej zip code.


Hu rau Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab ntawm tus xov tooj 800-700-3874 (TTY: Ntaus 711). Peb nyob ntawm no hnub Monday txog Friday, 8 a.m. txog 5:30 p.m. Yog tias koj hais lwm hom lus uas tsis yog lus Askiv, nws muaj cov kev pab txhais lus rau koj yam tsis tau them nqi.Cov Ntawv Qhia Yog Los Ntawm

Welfare and Institutions Code section 14197.04(c)
Revised Final Network Adequacy Standards (March 26, 2018)
Policy # 300-7030-Reimbursement Non-Contracted Providers
Policy # 200-2010 Non-Medical Transportation
Tswvcuab Phau Ntawv Qhia Siv


Members | Miembros | Cov Tswvcuab | Providers | Community | About Us | 2018 Central California Alliance for HealthSM