Cov Ntsiab Lus

 

Tus Tswvcuab uas Raug Nrog Xyuas
Daim Alliance ID Card
Cia Li Muab Rau
Daim Ntawv Khomob (BIC)
Cov Kev Khomob lossis Kev Khomob uas Siv Tau
California Kev Khomob Rau Menyuam Yaus (CCS)
Central Coast Alliance for Health (lub Alliance)
Tsev Khomob
Kev Tsis Txaus Siab lossis Kev Daws Teebmeem
Khoom Siv Khomob Mus Ntev
Kev Khomob Xwmtxheej Ceev
Daim Ntawv Teev Cov Tshuaj Noj
Tsimnyog Yuav Tau Kho
Medicare
Medi-Cal

Tus Neeg Tuav Ntaub Ntawv hauv Medi-Cal
Tswvcuab
Tus Neeg Sawvcev Pabcuam Tswvcuab
Kev Khomob Teebmeem Kev Xav
Tus Kws Khomob Uas Zwm Rau Peb
Tus Thawj Kws Khomob (PCP)
Kev Tsocai Uantej
Phau Ntawv Teev Cov Kws Khomob
Kev Xa Mus
Daim Ntawv Tsocai Xa Mus (RAF)
Tus Kws Khomob Uas Koj Raug Xa Mus Rau
Cov Kev Khomob Uas Tsis Pub Leejtwg Paub
Cheebtsam Khomob
Feem Tau Nrog Them (SOC)
Ntawv Thov Kev Tsocai Khomob (TAR)
Kev Khomob Sai
Tus Tswvcuab uas Raug Pab Nrog Xyuas

Muaj qee cov tswvcuab hauv Alliance Medi-Cal uas yuav tsis raug muab cob rau ib tus kws khomob lossis tsev khomob. Cov tswvcuab no yog hu ua cov tswvcuab uas raug pab nrog xyuas, thiab lawv mus ntsib tau txhua tus kws khomob uas kam txhais Medi-Cal.

 


Daim Alliance ID Card

Yog daim card uas txoj kev npaj khomob xa tuaj rau koj. Ncov ntsoov nqa nrog koj thiab muab rau lawv xyuas thaum koj mus khomob thiab mus yuav tshuaj noj. Koj tseem yuav tau muab lwm daim card fajseeb khomob uas koj muaj xwsli, Medicare, Medi-Cal lossis fajseeb khomob los tom haujlwm los rau lawv xyuas thiab. Koj daim Alliance ID card yuav muaj koj tus kws khomob lub npe, chaw nyob thiab tus xovtooj nyob rau hauv.

 

Cia Li Muab Rau

Yog thaum peb muab ib tus kws khomob lossis ib lub tsev khomob rau koj vim koj tsis xaiv ib tus lossis ib lub.

 

Daim Ntawv Khomob (BIC)

No yog daim Medi-Cal card uas muaj xim xiav thiab dawb uas koj tau txais los ntawm lub xeev. Cov kws khomob yuav siv daim card no los tshuaj saib koj puas tau txais Medi-Cal. Koj tsimnyog yuav tau khaws daim card no cia txawm yog koj cov Medi-Cal raug txiav lawm losxij.


 

Cov Kev Khomob lossis Kev Khomob uas Siv Tau

No yog cov kev khomob uas koj siv tau hauv lub Alliance.


 

California Kev Khomob Rau Menyuam Yaus (CCS)

Yog koj tus menyuam muaj ib tus mob loj lossis tus mob uas yuav ua rau tuag taus, tej zaum nws yuav tau txais California Kev Khomob Rau Menyuam Yaus (CCS). CCS yog ib txoj kev pabcuam hauv lub xeev rau cov menyuam yaus. CCS tsuas yog them rau kev kho tus mob loj ntawd nkaus xwb. Lub Alliance tseem yuav them rau lwm yam kev khomob uas tsis hais txog CCS.


 

Central California Alliance for Health (lub Alliance)

Central California Alliance for Health yog koj txoj kev npaj khomob.


 

Tsev Khomob

Ib qhov chaw uas muaj cov kws khomob, cov neeg saib mob thiab lwm cov neeg muab kev khomob los sibkoom uake ua ib pab neeg muab kev khomob.


 

Kev Tsis Txaus Siab lossis Kev Daws Teebmeem

Kev tsis txaus siab yog thaum koj tsis zoo siab txog cov kev khomob uas koj tau txais los ntawm ib tus kws khomob lossis los ntawm koj txoj kev npaj khomob. Txoj kev daws teebmeem yog txoj kev uas lub Alliance yuav siv los daws koj qhov kev tsis txaus siab.


 

Khoom Siv Khomob Mus Ntev

Khoom siv los khomob rau hauv tsev vim koj muaj ib tus mob lossis ib yam kev raug mob, xwsli ib lub rooj zaum thawb ntog lossis tus pas txheem mus kev.


 

Kev Khomob Xwmtxheej Ceev

Yog thaum uas koj xav tias kojyuav tuag lossis yuav ua rau muaj kev piamsij los rau koj lub cev yog koj tsis mus khomob tamsim. Koj yuav tau txais kev khomob xwmtxheej ceev tsis hais thaum tseem nyob hauv lossis tawm ntawm lub Alliance lub cheebtsam khomob lawm.


 

Daim Ntawv Teev Cov Tshuaj Noj

Daim ntawv teev cov tshuaj noj uas raug tsocai los ntawm lub Alliance tias koj yuav tau.


 

Tsimnyog Yuav Tau Kho

Yog cov kev khomob uas muaj kev cobphum thiab kho tau tus mob zoo. Nws yuavtsum yog siv los khomob li lwm tus kws khomob hauv lub cheebtsam no yuav siv los kho ib tus mob, ib txoj kev raug mob, lossis ib hom mob. Koj yuav siv tsis tau cov kev khomob uas yoojyim rau ib tus tswvcuab lossis ib tus kws khomob.


 

Medicare

Txoj kev fajseeb khomob uas muaj los ntawm lub Social Security Administration rau cov tibneeg uas muaj hnub nyoog 65 xyoos lossis laus dua lawm. Tej zaum koj tseem yuav tau txais Medicare yog koj tau muaj mob ua tsis taus haujlwm tshaj li ob lub xyoos thiab uantej ntawd koj yeej ua haujlwm.


 

Medi-Cal

Ib txoj kev pabcuam hauv tseemfwv qibsiab thiab lub xeev uas pab them rau cov nqi khomob yog tias koj khwv tau nyiaj los tsawg lossis muaj mob ua tsis taus haujlwm. Lub Alliance yog txoj kev npaj khomob rau cov tibneeg hauv Monterey thiab Santa Cruz counties uas tau txais Medi-Cal.


 

Tus Neeg Tuav Ntaub Ntawv hauv Medi-Cal

Yog tus tibneeg hauv lub chaw ua haujlwm hauv lub County Social Services uas txiavtxim siab tias koj yuav tau txais Medi-Cal lossis tsis tau. Nws yuav yog tus uas los saib koj tsevneeg saib muaj pestsawg leej thiab khwv tau nyiaj los npaum licas.


 

Tus Tswvcuab

Yog tus tibneeg uas tau txais kev khomob los ntawm lub Alliance.


 

Tus Neeg Sawvcev Pabcuam Tswvcuab

Yog tus tibneeg uas ua hauhauv lub Alliance los pab cov tswvcuab uas muaj lus nug txog txoj kev npaj khomob. Lawv los pab cov tswvcuab daws cov teebmeem uas lawv muaj txog cov kev khomob hauv txoj kev npaj khomob.

 

Kev Khomob Teebmeem Kev Xav

Yog cov kev khomob uas siv los kuaj thiab kho kev mob teembeem kev xav lossis ib txoj kev nyuaj siab. Cov kev khomob no suav kev nrog tawm tswvyim, qhuavntuag thiab muab tshuaj rau noj.

 

Tus Kws Khomob Uas Zwm Rau Peb

Yog ib tus kws khomob, ib lub tsev khomob, tsev muag tshuaj lossis lwm tus neeg muab kev khomob uas muaj kev coglus yuav los khomob rau lub Alliance. Feem ntau, lub Alliance tsuas kam them rau cov nqi khomob uas tau txais los ntawm ib tus kws khomob uas zwm rau peb nkaus xwb. Xyuas koj Phau Ntawv Teev Cov Kws Khomob lossis hu mus rau peb lub Chaw Pabcuam Tswvcuab mus nug saib koj tus neeg muab kev khomob puas zwm rau hauv peb.


 

Tus Thawj Kws Khomob (PCP)

Yog tus kws khomob lossis lub tsev khomob uas tswj thiab kho koj txhua yam mob. Lub Alliance cov tswvcuab feem ntau raug muab cob rau ib tus PCP. Tus kws khomob no yog tus uas koj yuav tau hu rau lossis mus ntsib thaum koj xav tau kev khomob. Xyuas koj Phau Ntawv Teev Cov Kws Khomob txog daim ntawv teev cov Thawj Kws Khomob.


 

Kev Tsocai Uantej

Nws muaj qee yam kev khomob, tshuaj noj thiab khoom siv khomob uas koj yuavtsum tau kev tsocai los ntawm lub Alliance uantej koj yuav mus siv lossis yuav tau. Qhov no hu ua kev tsocai uantej. Nws txhais hais tias koj yuavtsum tau kev pom zoo los ntawm txoj kev npaj khomob uantej. Koj tus kws khomob thiab lub Alliance yuavtsum tau los sib pom zoo hais tias cov kev khomob uas koj xav tau ntawd yeej tsimnyog yuav tau kho lawm tiag. Ntau yam kev khomob yuavtsum tau kev tsocai uantej peb thiaj kam them rau. Yog koj tsis tau txais kev tsocai uantej, peb yauv tsis kam them rau qhov kev khomob ntawd.


 

Phau Ntawv Teev Cov Kws Khomob

Yog phau ntawv teev cov kws khomob uas koj tus uas yog tswvcuab hauv lub Central Coast Alliance for Health yuav mus ntsib tau.


 

Kev Xa Mus

Yog thaum koj tus PCP xa koj mus khomob ntawm lwm tus kws khomob, lossis xa koj mus kuaj tej yam mob. Cov tswvcuab uas raug pab nrog xyuas tsis tas yuav kev xa mus li.


 

Daim Ntawv Tsocai Xa Mus (RAF)

Yog daim ntawv uas koj tus PCP yuav tau ua thaum nws xa koj mus rau lwm tus kws khomob lossis mus kuaj tej yam mob.


 

Tus Kws Khomob Uas Koj Raug Xa Mus Rau

Yog tus kws khomob lossis ib tus kws khomob tshwjxeeb uas koj tus PCP xa koj mus rau.


 

Cov Kev Khomob Uas Tsis Pub Leejtwg Paub

Cov kev khomob uas tsis pub leejtwg paub uas suav: kev kuaj saib puas tau xeebtub, kuaj AIDS/HIV, rho menyuam, kuaj thiab kho kabmob kascees, thiab khomob thaum raug luag mos txiag.


 

Cheebtsam Khomob

Ib lub cheebtsam uas muaj kev khomob los ntawm txoj kev npaj khomob. Lub Alliance lub cheebtsam khomob yog hauv Santa Cruz thiab Monterey Counties.


 

Feem Tau Nrog Them (SOC)

Feem no yog feem uas qee tus tswvcuab yuavtsum tau them uantej txhua hli rau lawv cov nqi khomob. Feem tau nrog them no yog xam raws tus tswvcuab cov nyiaj khwv tau los. Koj tus neeg tuav ntaub ntawv hauv Medi-Cal hauv lub Department of Social Services yuav ua tus los txiavtxim siab txog qhov no. Thaum ib tus tswvcuab them tas nws Feem Tau Nrog Them lawm, nws yuav nkag los tau rau hauv txoj kev npaj khomob thiab suav ua ib tus tswvcuab uas raug pab nrog xyuas.


 

Ntawv Thov Kev Tsocai Khomob (TAR)

Daim no yog daim ntawv uas yauv tau siv yog tias qhov kev khomob, tshuaj noj lossis khoom siv khomob yauvtsum tau kev tsocai uantej los ntawm lub Alliance. Tus kws khomob uas yuav los khomob, muab tshuaj noj lossis khoom siv khomob yuav ua daim ntawv no thiab muab nws xa mus rau lub Alliance. Daim ntawv no hu ua Ntawv Thov Kev Tsocai Khomob, sau luv ua TAR. Koj tus kws khomob tsimnyog paub tias thaum twg yuavtsum tau ua daim TAR. Qee yam kev khomob uas yuavtsum tau ua daim TAR yog kev mus pw khomob uas tsis yog xwmtxheej ceev, kev mus nyob tsev laus, kev rov xyaum lub cev, xyaum ua haujlwm thiab xyaum hais lus, qee yam kev kuaj mob xwsli MRIs, qee yam tshuaj noj (cov tshuaj noj nto npe thiab cov tshuaj noj uas tsis teev rau hauv daim ntawv teev cov tshuaj noj uas raug tsocai rau yuav los ntawm lub Alliance).


 

Kev Khomob Sai

Cov kev khomob koj tau txais uas tsis yog kev khomob xwmtxheej ceev, tabsis koj yuavtsum tau mus kho sai los tivthaiv kom tsis txhob ua mob loj lossis muaj kev raug mob.

 

 

 

 

 

 

 

Members | Miembros | Cov Tswvcuab | Providers | Community | About Us | 2018 Central California Alliance for Health®