Yuav Ua Li Cas Thiaj Txais Tau Cov Tshuaj Uas Tus Kws Kho Mob Sau Tseg


Daim Ntawv Teev Cov Tshuaj Noj yog dabtsi?

Peb them rau cov tshuaj uas nyob hauv peb "daim ntawv teev cov tshuaj noj." Daim ntawv teev cov tshuaj noj yog daim ntawv uas teev cia cov tshuaj uas peb kam pab them rau. Txhua tus kws kho mob hauv lub Alliance yeej muaj daim ntawv no. Peb Daim Ntawv Teev Cov Tshuaj Noj tsis teev cia txhua hom tshuaj uas muaj. Yog koj tus kws kho mob ntseeg tias koj yuav tau muaj ib yam tshuaj uas tsis tau muab teev cia rau ntawm peb daim ntawv teev cov tshuaj uas tso cai rau, nws yuav tsum xa ib daim ntawv tuaj rau peb uas hu tias Kev Tso Cai Ua Ntej. Peb mamli xyuas daim ntawv los saib seb peb puas yuav tso cai lossis tsis tso cai nyob ntawm cov ntaub ntawv uas koj tus kws tau sau hais qhia li cas.


• Thov mus saib tag nrho daim ntawv teev cov tshuaj noj uas raug pab them raws li muab sau cia nyob ntawm hom twg.

• Yog koj xav tau peb daim ntawv teev cov tshuaj noj rau koj khaws cia, hu rau Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab.


Cov tsev muag tshuaj hauv peb pab pawg muaj nyob rau lwm cov chaw hauv California. Yog koj yuav mus sab nraum lub cheeb nroog Santa Cruz, Monterey thiab Merced, hu rau Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab seb puas muaj ib lub tsev muag tshuaj uas sib koom tes cog lus ua haujlwm nrog peb uas nyob ze koj.


• Cov Chaw Uas Muab Cov Tshuaj Siv Pov Tseg

  – Merced County

  – Monterey County

  – Santa Cruz County


• Cov Chaw Pov Tseg Koob Nkaug

  – Merced County

  – Monterey County

  – Santa Cruz CountyLub Tsev Muag Tshuaj Uas Xa Tuaj Rau Tom Tsev

Central California Alliance for Health tau nrog MedImpact Direct (MID) sib koom tes cog lus los xa tau tshuaj uas tus kws kho mob sau tseg tuaj rau lub tsev rau cov tswvcuab ntawm lub Alliance.


Cov tshuaj uas raug xa tuaj rau tom tsev yuav raug pab them nqi xa khoom rau lub Alliance cov tswvcuab.


Yuav teem kom xa tshuaj tuaj rau tom tsev, thov tso npe nrog MedImpact Direct saum Internet rau ntawm: https://www.medimpactdirect.com/


Thaum koj tso npe nrog MedImpact Direct tas lawm koj thov tau kom rov qab xa tshuaj ntxiv lossis xa ib qho tshuaj tshiab los ntawm:


Xov Tooj

Hu rau MedImpact Direct (MID) rau ntawm (855) 873-8739
Hnub Monday) txog Hnub Friday: thaum 7:00 am mus txog 7:00 pm
Hnub Saturday: thaum 8:00 am mus txog 4:00 pm


Thaum koj hu xov tooj mus rau MedImpact Direct (MID) lawv yuav muab koj cov ntaub ntawv sau thov tshuaj xa mus rau lawv lub chaw.


Xa Tsab Ntawv Mus

Sau tiav MedImpact Direct Daim Ntawv Thov Tshuaj uas theej tawm tau rau ntawm https://www.medimpactdirect.com/GettingStarted


Xa daim ntawv ntawd nrog rau daim ntawv sau thov tshuaj mus rau:

MedImpact Direct
PO Box 51580
Phoenix, AZ 85076-1580


Thaum MedImpact Direct txais tau koj daim ntawv thov, koj thov tau kom rov qab xa tshuaj ntxiv thiab hloov qhov uas xa tuaj li cas rau lwm zaum.


Kws Kho Mob Xa Daim Fax Tuaj

Thov koj kws kho mob xa koj daim ntawv thov tshuaj saum Internet lossis kom nws siv tus xov tooj xa ntawv (fax) mus rau MedImpact Direct rau ntawm (888) 783-1773. Cov neeg ua haujlwm hauv lub tsev muag tshuaj rau ntawm MedImpact Direct yuav hu tuaj rau koj kom tau kev tso cai ua ntej lawv yuav ntim tshuaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Members | Miembros | Cov Tswvcuab | Providers | Community | About Us | 2018 Central California Alliance for Health®m