Cov Kev Pab Cuam Kho Mob

Lub Alliance muaj ntau txoj kev pab cuam qhia txog kev noj qab haus huv thiab kev pab tswj xyuas cov mob mus ntev los pab kom koj noj qab haus huv thiab nyob noj qab nyob zoo. Cov kev pab cuam no muab tau cov lus qhia lossis cov ntaub ntawv qhia txog yuav nyob ib lub neej noj qab haus huv thiab tswj xyuas koj tus mob mus ntev li cas. Thaum koj koom mus rau cov kev pab cuam no, tej zaum koj yuav yeej tau ib co npav gift cards!


Peb xa tau tuaj rau koj:

Cov ntaub ntawv thiab ib co phau ntawv me qhia txog tej yam mob xws li kev mob plawv, kev npaj tsev neeg, kev ua niam txiv, kev tu cov kaus hniav, kev nyuaj siab, kev laus, kev noj zaub mov uas zoo, kev tawm dag zog, kab mob los ntawm sib deev, kev tu siab lossis ntxhov siab, kev tiv thaiv kom tsis txhob raug mob, kev mob khees xaws, kev siv lossis noj tshuaj kom zoo, cov kev kuaj mob tiv thaiv, thiab lwm yam. Peb kuj xa tau cov ib co ntaub ntawv qhia txog tag nrho cov kev pab cuam teev hauv qab no.
Cov kev xa mus rau cov hoob kawm los pab koj tswj xyuas ib tus mob lossis pab tiv thaiv kom koj txhob muaj mob.
Ib co tswvcuab nqi zog los pab txhawb peb cov tswvcuab kom lawv noj qab haus huv.

Lwm Cov Kev Muab Nqi Zog Rau Cov Tswvcuab
Nias qhov no los kawm txog tag rho cov Kev Muab Nqi Zog Rau Cov Tswvcuab uas lub Alliance muab.

Yog xav paub ntxiv txog cov kev pab cuam no, koj hu tau thiab tham tau nrog ib tug neeg ua haujlwm hauv Phab Qhia Kev Noj Qab Haus Huv pib thaum 8:00 a.m. mus txog 5:00 p.m. hnub Monday mus txog Friday thaum koj hu Phab Qhia Kev Noj Qab Haus Huv Tus Xov Tooj ntawm (800) 700-3874 ext. 5580.


Kev Mob Hawb Pob

Txoj Kev Pab Cuam Kom Ua Tau Pa Yoojyim Mus Tas Sim Neej (Healthy Breathing for Life Program)

Lub Alliance pab them nqi rau cov hoob kawm qhia txog kev mob hawb pob rau txhua tus. Koj thiab koj tus menyuam yaus yuav kawm txog cov kev tswj xyuas kev mob hawb pob. Koj tseem yuav kawm txog cov kev txo kom tsis txhob muaj mob hawb pob thiab cov kev siv tshuaj uas zoo tshaj. Daim Ntawv Npaj Rau Kev Mob Hawb Pob (Asthma Action Plan; AAP, raws li sau hauv lus Askiv) yuav pab kom cov tib neeg paub los tswj lawv tus mob hawb pob. Nws tseem yuav qhia rau lawv tias yuav tau ua li cas thaum muaj mob hawb pob xwmtxheej ceev. Yog koj lossis koj tus menyuam yaus muaj mob hawb pob, nrog koj tus kws kho mob tham txog kev los tsim ib daim AAP.


Kev Pab Cuam Pub Niam Mis thiab Tshuab Nqu Mis

Niam mis yog ib yam uas zoo tshaj los pub rau cov menyuam mosliab. Koj puas paub tias kev pub niam mis yog yam zaub mov uas huv tshaj rau cov menyuam mosliab thiab yog ib yam zaub mov uas yuav pab tiv thaiv kab mob? Yuav luag txhua tus niam yuav pub tau niam mis, thaum lawv txais tau kev pab qhia, kev txhawb thiab tswv yim pab, nrog rau cov kev pab rau ib hnub mus rau ib hnub los pab cov teeb meem los ntawm kev pub niam mis. Yog hais tias koj muaj teeb meem lossis lus nug txog kev pub niam mis tom qab koj yug menyuam mosliab tas, peb yuav pab koj mus ntsib nrog peb ib Tus Kws Pab Qhia Kev Pub Niam Mis Rau Menyuam Mosliab Noj uas peb pom zoo rau. Peb kuj yuav them nqi rau ib lub tshuab nqus mis fais fab thiab cov khoom siv uas yuav tsum tau thaum ib leej niam yuav rov mus ua haujlwm lossis kawm ntawv.


(Mus xyuas nplooj ntawv "Kev Xeebtub" hauv qab no los mus nyeem ntxiv txog Txoj Kev Pab Cuam Cov Leej Niam thiab Menyuam Mosliab Noj Qab Haus Huv [Healthy Moms and Healthy Babies].)


Kev Mob Ntshav Qab Zib

Txoj Kev Pab Cuam Ua Lub Neej Zoo nrog Kev Mob Ntshav Qab Zib (Live Better with Diabetes Program)

Lub Alliance yuav pab them nqi rau cov hoob kawm qhia txog kev mob ntshav qab zib rau txhua tus. Koj yuav kawm paub txog cov lus qhia lossis tej yam los pab koj tswj xyuas tus mob ntshav qab zib. Koj yuav kawm txog kev noj zaub mov uas zoo, kev tawm dag zog, thiab txo kev nyuaj siab. Koj tseem yuav kawm txog kev ntsuas koj cov ntshav qab zib thiab kev noj (siv) tshuaj, thaum yuav tau noj (siv).


Kev kawm yuav raug qhia nyob rau ib leeg thiab ib pab pawg. Cov tswvcuab uas muaj lwm yam kev fajseeb kho mob yuav tsum siv tag rho cov kev pab kho mob uas txais tau los ntawm lawv qhov thawj kev fajseeb kho mob ua ntej lawv yuav siv tau lub Alliance cov kev pab kho mob.


Cov tswvcuab uas muaj ntshav qab zib, thiab muaj noob nyoog qis dua 21 xyoos yuav raug xa mus rau lub Xeev California Qhov Kev Npaj Kho Mob Rau Cov Menyuam Yaus (California Children’s Services; CCS, raws li sau hauv lus Askiv) Lub Chaw Saib Xyuas Kev Mob Tshwj Xeeb (Special Care Center; SCC, raws li sau hauv lus Askiv) uas lawv pom zoo rau los muab kev pab saib xyuas rau kev mob ntshav qab zib los ntawm ib tus kws kho mob uas raug pom zoo los ntawm qhov kev npaj CCS, raws li yuav tsum tau.


Kev Pab Tiv Thaiv Kev Mob Ntshav Qab Zib

Kev yuav tau tus mob ntshav qab zib yuav muab thim rov qab thaum poob phaus, noj zaub mov zoo, thiab tawm dag zog. Thov nrog koj us thawj kws kho mob tham txog koj qhov kev yuav muaj ntshav qab zib thiab yuav ua dabtsi los pab tiv thaiv kev mob ntshav qab zib yam 2. Lub Alliance yuav pab them nqi rau cov hoob kawm qhia txog kev yuav tau tus mob ntshav qab zib rau txhua tus tswvcuab. Tej co hoob kawm qhia txog kev yuav tau tus mob ntshav qab zib yuav kam qhia rau tej co noob nyoog xwb.


Txoj Kev Pab Cuam Kom Noj Qab Haus Huv (Healthier Living Program)

Kev nyob nrog ib tus mob mus ntev yeej yuav nyuaj. Koom ib lub hoob kawm qhia rau Txoj Kev Pab Cuam Kom Noj Qab Haus Huv (Healthier Living Program; HLP, raws li sau hauv lus Askiv) los kawm pab txog cov lus qhia lossis tej yam los pab koj tswj xyuas koj qhov kev noj qab haus huv. Tswj xyuas koj qhov kev noj qab haus huv thiab nyob ib lub neej zoo dua! Ncuv npe tam sim no!


“Nws ua rau kuv muaj siab tawv los tuav kuv lub neej rov qab thiab ua raws…”~Ib Tus Neeg Uas Tuaj Koom Lub Hoob Kawm


Kev Xeebtub

Txoj Kev Pab Cuam Kom Cov Leej Niam thiab Menyuam Mosliab Noj Qab Haus Huv (Healthy Moms and Healthy Babies)

Lub Alliance Txoj Kev Pab Cuam Kom Cov Leej Niam thiab Menyuam Mosliab Noj Qab Haus Huv (Healthy Moms and Healthy Babies; HMHB, raws li sau hauv lus Askiv) pab cov poj niam uas xeebtub mus txais kev ntxov kuaj lossis kho thaum xeebtub thiab kev mus kuaj tom qab yug menyuam tas.


Ua zoo kom koj tus menyuam mosliab muaj kev noj qab haus huv! Nws tseem ceeb heev uas koj yuav tau mus ntsib koj tus kws kho mob thaum koj xeebtub thiab tom qab koj yug koj tus menyuam mosliab. Hauv cov kev mus ntsib no, koj tus kws kho mob yuav kuaj seb koj thiab koj tus menyuam mosliab puas noj qab nyob zoo. Nws kuj yuav xyuas kom koj tau txais cov kev kuaj uas koj tsim nyog yuav tau mus kuaj. (Mus xyuas nplooj ntawv uas sau tias "Kev Pab Cuam Pub Niam Mis thiab Tshuab Nqu Mis" saum toj no txog kev qhia yuav txais tau cov kev pab cuam no li cas).


*Kev Muab Cov Nqi Zog rau Tswvcuab
Kev Ntxov Kuaj lossis Kho Thaum Xeebtub: Mus ntsib koj tus kws kho mob hauv lub sijhawm tsis pub dhau thawj 13 asthiv uas koj xeebtub lossis tsis pub dhau 42 hnub uas koj los uas ib tus tswvcuab hauv Alliance.


Cov Lus Qhia Tshiab Rau Xyoo 2020 Kev Muab Nqi Zog rau Tswvcuab Yuav Tawm Tom Ntej No


*Kev Muab Nqi Zog rau Tswvcuab
Kev Mus Kuaj Tom Qab Yug Menyuam Mosliab Tas: Mus ntsib koj tus kws kho mob li 21 mus rau 56 hnub tom qab uas koj yug menyuam mosliab tas.

Cov tswvcuab uas mus ntsib lawv tus kws kho mob li 21 mus rau 56 hnub tom qab yug menyuam tas yuav tau txais ib daim npav gift card $25. Kom koj txais tau ib daim npav gift card $25, koj tus kws kho mob yuav tsum xa ib daim nqi tuaj rau peb rau koj qhov kev kuaj tom qab yug menyuam mosliab tas. Peb mam li xa ib daim npav gift card tuaj rau koj tom qab peb txais tau daim nqi thiab paub tseeb tias koj mus ntsib koj tus kws kho mob.


Kev Pab Tswj Kev Txo Phaus

Kawm cov kev noj cov zaub mov zoo thiab muaj kev tawm dag zog ntau tshaj qub. Peb yuav xa ib co ntaub ntawv qhia uas muaj cov tswvyim zoo thiab yuav pab tau tuaj rau koj. Koj yuav nrog tau peb ib tus neeg ua haujlwm hauv Phab Qhia Kev Noj Qab Haus Huv tham txog cov kev noj zaub mov kom zoo dua. Peb tseem yuav qhia tau koj txog cov kev tawm dag zog uas yog pub dawb lossis yuav nqi tsawg uas muaj nyob rau hauv loj lub cheeb tsam. Ib co kev hloov meme yuav pab tau ntau lawm!


Txoj Kev Pab Cuam Kom Txo Phaus (Wellness that Works Support Program)

Cov tswvcuab uas rog heev yuav mus koom tau Txoj Kev Txo Phaus (Wellness that Works Support Program) hauv lub Alliance. Cov tswvcuab yuav tsum muaj lub Alliance ua lawv lub thawj kev fajseeb kho mob. Qhov no tsis yog ib txoj kev pab kho mob uas txais tau los ntawm lub Alliance; nws tsuas muaj kam txais ib co tswvcuab hauv lub Alliance rau ib xyoos twg xwb. Txoj kev pab cuam no yog muaj rau cov neeg laus xwb, tab sis qee cov menyuam yaus uas muaj noob nyoog 15 xyoos rov saud yuav mus koom tau. Nrog koj tus kws kho mob tham txog koj qhov kev hnyav. Nug nws seb puas tsim nyog muab koj xa mus rau txoj kev pab cuam no.


Txoj Kev Pab Cuam Cia Lub Cev Hnyav Kom Haum Yuav Pab Tau Muaj Kev Noj Qab Nyob Zoo Mus Tag Tiam (Healthy Weight for Life Program)

Qhov kev pab cuam no yog rau cov menyuam yaus thiab cov tub ntxhais hluas uas muaj noob nyoog 2 mus txog 18 xyoos uas xav txo phaus kom noj qab haus huv. Txoj Kev Pab Cuam Cia Lub Cev Hnyav Kom Haum Yauv Pab Tau Muaj Kev Noj Qab Nyob Zoo Mus Tag Tiam yuav pab tau kom koj tus menyuam yaus kawm cov kev noj zaub mov zoo thiab tawm dag zog dua qub. Koj kuj yuav kawm tau cov lus qhia lossis tej yam los pab txhawb koj tus menyuam yaus txoj kev noj qab haus huv.


*Kev Muab Nqi Zog rau Tswvcuab
Cov Lus Qhia Tshiab Rau Xyoo 2020 Kev Muab Nqi Zog rau Tswvcuab Yuav Tawm Tom Ntej No


Tus Xov Tooj Nug Kev Pab Los Ntawm Tus Kws Tus Neeg Mob

Thaum koj muaj lus nug txog txoj kev noj qab haus huv, lub Alliance Tus Xov Tooj Nug Kev Pab Los Ntawm Tus Kws Tu Neeg Mob yog ib qho chaw zoo rau koj los pib. Nws yog ib txoj kev pab dawb, nrawm thiab yooj yim. Ib tug kws tu neeg mob (registered nurse) yuav teb tag nrho koj cov lus nug thiab pab koj txiav txim tias koj yuav ua dabtsi ntxiv mus. Cov tswvcuab uas hu rau lub Alliance Tus Xov Tooj Nug Kev Pab Los Ntawm Tus Kws Tus Neeg Mob yuav raug muab tso rau hauv kev rho npe los saib seb nws puas yeej ib daim npav gift card $50. Koj kuj nug kom tau ib phau ntawv pub dawb hu uas “What to do When Your Child Gets Sick”. Phau ntawv no yog ib phaus ntawv uas muaj lus pab qhia xwb. Nrog koj tus kws kho mob thaum txog yuav ua dabtsi thaum koj tus menyuam yaus muaj mob


Kev Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv (Tshuaj Txhaj)

Xyuas kom koj thiab koj tus menyuam txhaj tas nej cov tshuaj tiv thaiv kom muaj kev noj qab haus huv. Nrog koj tus kws kho mob tham tias koj tseem yuav tau txhaj cov tshuaj tiv thaiv twg thiab thaum twg yuav tau mus txhaj.


• Tshuaj txhaj rau cov Menyuam Mosliab
Nias qhov no mus xyuas lub sijhawm thiab cov tshuaj uas yuav tau txhaj rau cov menyuam mosliab hauv lub Centers for Disease Control (CDC) qhov website.


• Tshuaj txhaj rau cov Menyuam Yaus thiab cov Hluas
Nias qhov no mus xyuas lub sijhawm thiab cov tshuaj uas yuav tau txhaj rau cov menyuam yaus thiab cov hluas hauv lub Centers for Disease Control (CDC) qhov website.


• Kev Pab Txiav Haus Luam Yeeb
Nias qhov no mus xyuas lub sijhawm thiab cov tshuaj uas yuav tau txhaj rau cov laus hauv lub Centers for Disease Control (CDC) qhov website.


Kev Thum Luamyeeb

Qhov kev pab cuam los txiav haus luam muaj ntau yam kev pab rau cov tswvcuab kom txiav haus luam yeeb. Cov tswvcuab yuav rau xa mus rau lub xeev California Smokers' Helpline ntawm 1-800-NO-BUTTS lossis 1-800-662-8887. Tus Xov Tooj no muaj cov kev pab tawm tswvyim pub dawb hauv xov tooj thiab muaj nyob rau lus Askiv, Mev, thiab lwm yam lus


Peb kij yuav pab tau koj nrhiav ib lub hoob kawm uas qhia txog kev txiav haus luam yeeb hauv koj lub cheeb tsam rau koj. Yog koj muaj lub Alliance ua koj qhov thawj kev fajseeb kho mob, peb yuav them rau koj mus kawm hoob qhia ntawd. Peb tseem kam them rau cov khoom siv pab txiav haus luam yeeb xws li tshuaj Zyban lossis nicotine gum (ib yam khoom noj) lossis ntaub lo nqaij (patches). Nias qhov no kom paub ntxiv txog kev pab txiav haus luam yeeb.



Members | Miembros | Cov Tswvcuab | Providers | Community | About Us | 2018 Central California Alliance for Health®