Kev Pab Txhais Lus


Nws tseemceeb uas koj nyob tau koj tus kws khomob tham yoojyim.

 

Nws muaj cov kws khomob hauv peb lub network uas hais tau lwm yam lus dua li lus Askiv.


Koj nrhiav tau cov kev qhia txog tej no hauv Phau Ntawv Teev Cov Kws Khomob lossis los ntawm kev hu mus rau peb lub Chaw Pabcuam Tswvcuab. Tej zaum tus kws khomob yog tus uas hais tau lwm yam lus. Lossis tej zaum nws yuav yog lwm tus hauv tus kws khomob lub chaw ua haujlwm uas hais tau lwm yam lus. Koj hu tau mus rau lawv chaw ua haujlwm thiab mus nug lawv.


Yog koj muaj teebmeem nrog koj tus kws khomob tham vim koj hais lwm yam lus, peb yuav pab tau koj.


Koj tsis yuavtsum tau siv tsevneeg lossis cov phoojywg los pab txhais lus rau koj. Koj tus kws khomob hu tau rau ib tus xovtooj uas yuav muaj neeg los pab txhais lus rau koj. Thiab koj thiab koj tus kws khomob mam sib tham los ntawm kev siv tus neeg txhais lus ntawd. Koj yuav tsis tau them rau txoj kev pab no.


Yog tias koj xav tau ib tus neeg pab txhais lus, qhia rau koj tus kws khomob lub chaw ua haujlwm paub thaum koj hu mus teem sijhawm mus ntsib nws. Qhia lawv pab tias koj hais tau yam lus dabtsi.


Koj tus uas yog Alliance tus tswvcuab, muaj cai tau txais cov kev pabcuam dawb no:


Kev pab txhais lus ua koj yam lus los los nrog koj:

Yog tias koj xav tau kev pab txhais lus lossis kev pab nyeem cov ntaub ntawv uas peb xa tuaj rau koj, thov hu rau Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab ntawm 1-800-700-3874, ext. 5513. Koj hu tau rau peb hnub Monday - Friday, 8:00 am - 5:00 pm. Tus Xov Tooj Pab Cuam Rau Cov Uas Tsis Hnov Lus Lossis Hais Lus Tsis Tau hu rau 1-800-735-2929 (TTY: Ntaus 7-1-1).


 

 

 

 

 

 

Members | Miembros | Cov Tswvcuab | Providers | Community | About Us | 2018 Central California Alliance for Health®