MEDI-CAL COV NTSIAB LUS UAS QHIA TXOG COV KEV PAB

Cov kev pab yog rau Cov Neeg Txais Kev Pab tagnrho los ntawm Medi-Cal.

Qhia: Qee qhov txuas hauv nplooj ntawv no koj yuav tau muaj Adobe Reader thiaj qhib tau los nyeem.

• Cov kev pab yuav tsum los ntawm Medi-Cal pab pawg kws kho mob

  

• Nyeem Phau Ntawv Qhia Txog Cov Kev Pab Them Tej Nqi Kho Mob kom paub


• Cov Kev Pab nyob ntawm Alliance Lub Chaw Saib Xyuas Txoj Kev Siv Kev Pab Kho Mob Kom Mus Raws Li Txoj Caj Nyob Hauv Cov Kev Npaj Kho Mob (Utilization Management)

Nias qhov txuas mus xyuas kev qhia ntxiv txog koj txoj kev npaj khomob thiab cov kev khomob:

 

Phau Ntawv Rau Tus Tswvcuab

Daim Qhia Txog Cov Kev Kho Mob Uas Pab Them Rau

Nrhiav ib tug Kws Kho Mob (Phau Ntawv Teev Cov Kws Kho Mob)

Cov Kev Pab Cuam Kho Mob

Yuav Mus Thov Kev Fajseeb Kho Mob Qhov Twg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Members | Miembros | Cov Tswvcuab | Providers | Community | About Us | 2018 Central California Alliance for Health®