Cov Tswvcuab

Zoo siab tos txais los rau hauv lub Chaw Pabcuam Tswvcuab, koj thawj kaujruam rau kev los paub txog koj cov kev khomob hauv Alliance thiab kev mus nrhiav kev khomob. Peb muaj chaw ua haujlwm nyob hauv Santa Cruz, Monterey, thiab Merced Counties. Peb cov neeg sawvcev pabcuam tswvcuab hais tau lus Askiv, lus Mev, thiab lus Hmoob. Thov hu rau peb Monday txog Friday, thaum 8 a.m. txog 5:30 p.m. ntawm (800) 700-3874 yog tias koj xav tau kev qhia ntxiv lossis koj muaj lus nug dabtsi.


Yog hais tias koj lossis koj tus me nyuam muaj mob los yog muaj lus nug txog kev pab saib xyuas mob, hu rau Tus Xov Tooj Nug Kev Pab Los Ntawm Tus Kws Tu Neeg Mob. Qhov kev pab cuam no muaj rau peb cov tswvcuab rau 24 teev tshua hnub, 7 hnub rau ib asthiv. Ib tus kws tu neeg mob mamli pab koj xaiv seb yuav mus cuag thiab yuav mus rau lub chaw twg los txais tau kev pab kho mob thiab seb yuav ua tau dabtsi ntxiv.


Hu rau (844) 971-8907 lossisTtus Xov Tooj Rau Cov Uas Tsis Hnov Lus (TTY: Ntaus 7-1-1).

 

 

Kuv Txoj Kev Npaj Khomob

Nias koj txoj kev npaj khomob lub npe hauv qab no mus nyeem txog koj txoj kev npaj khomob thiab cov kev khomob uas siv tau.

Qhov txuas (link) yog dabtsi?

Nyob rau hauv cov nplooj ntawv hauv lub website no, koj yuav pom cov lus lossis tej zaj lus uas muaj kab khij hauv qab. Cov lus lossis tej zaj lus uas muaj kab khij hauv qab no yog “qhov txuas (links)” mus rau lwm nplooj ntawm hauv lub website, lossis mus rau cov nplooj ntawv uas muaj kev qhia ntxiv txog yam ntawd. Yog koj muab koj tus taw (mouse) txav mus rau ntawm “qhov txuas”, koj yuav pom tias lub cim taw yuav hloov los qhia koj tias koj nias tau lolus lossis tej zaj lus uas muaj kab khij hauv qab no thiab qhib txuas mus rau lwm nplooj ntawv tau. Koj tseem mus tau rau lwm qhov hauv lub website los ntawm kev nias tej kab lus hauv daim menu uas nyob sab laug.

Yog dab tsi tshiab?


Hu, Thiab Teem Sijhawm Kuaj Mob


Alliance cov lus qhia rau tswvcuab kom paub txog tus Kab Mob Coronavirus 2019

  • Kab mob COVID-19 muaj cov kev pib mob zoo li cas?
  • Kuv yuav ua li cas yog tias kuv xav tias kuv kis tau kab mob COVID-19?
  • Yog hais tias muaj ib tus neeg uas nyob hauv kuv lub zej zog uas kis tau tus kab mob COVID-19, kuv yuav tsum paub txog yam dabtsi?
  • Kuv yuav ua li cas thiaj nyob nyab xeeb?
  • Kuv tab tom muaj ib qho mob xwmtxheej ceev (xws li, kev mob hauv siab) uas tsis yog vim tus kab mob COVID-19. Kuv puas tsim nyog zam kom tsis txhob mus rau lub chav kho mob xwmtxheej ceev?

Nyeem ntxiv


Puas Yog Koj Muaj Kev Tu Siab lossis Kev Ntxhov Siab? Peb Yuav Nyob Ntawm No los Pab Koj.


Kev fajseeb kho mob Medi-Cal tau raug nthuav tawm mus rau cov hluas

Kev fajseeb kho mob Medi-Cal tau raug nthuav tawm mus rau cov hluas

Pib Lub Ib Hlis Ntuj Tim 1, 2020, nws tau muaj ib tsab cai tshiab nyob rau California uas tau muab kev npaj kho mob Medi-Cal rau cov hluas uas muaj noob nyoog 26 thiab qis dua, thiab kev tuaj txawv teb chaws yuav tsis cuam tshuam. Kom saib seb koj puas tsim nyog tau txais, hu rau koj lub cheeb nroog Medi-Cal lub chaw ua haujlwm:


Mus txais kev npaj kho mob. Ncuv npe nkag mus rau Medi-Cal!


Nws Muaj Dabtsi Tshiab?

Ua ib Tus Neeg Paub Tawm Tsam Tus Mob Khaub Thuas! Tagnrho lub Alliance cov tswvcuab yuav mus txais ib koob txhaj tshuaj tiv thaiv khaub thuas pub dawb los ntawm lawv tus kws kho mob lossis los ntawm ib lub tsev muag tshuaj nyob hauv zog. Cov menyuam yaus uas tsis tau muaj noob nyoog 19 xyoos yuav tsum tau mus txais koob tshuaj tiv thaiv khaub thuas los ntawm lawv tus kws kho mob. Cov menyuam yaus, cov poj niam uas xeeb tub, cov neeg laus, thiab cov neeg uas muaj ib tus mob uas yuav mob mus ntev yog pab neeg uas yuav muaj pheej hmoo siab tshaj yuav tau ib tus mob vim tus mob khaub thuas. Mus txais ib koob txhaj tshuaj tiv thaiv khaub thuas hnub no los pab tiv thaiv koj tus kheej. Nco ntsoov coj koj daim Npav Alliance ID nrog koj. Puas muaj lus nug? Hu rau lub Alliance Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab: (800) 700-3874.

Kev fajseeb kho mob Medi-Cal tau raug nthuav tawm mus rau cov hluas
 

Members | Miembros | Cov Tswvcuab | Providers | Community | About Us | Facebook Icon | LinkedIn Icon

2020 Central California Alliance for Health®