Cov Kev Pab Cuam Hauv Zej Zog

Lus Qhia: Qee qhov txuas hauv nplooj ntawv no koj yuav tau muaj Adobe Reader thiaj li qhib tau los nyeem.

Lub Alliance cov tswvcuab muaj ntau yam kev pab uas xav tau tshaj li cov kev pab kho mob uas muaj hauv lub Alliance lawm. Cov chaw pab hauv qab no yuav pab cov tswvcuab thiab cov kws khomob mus nrhiav tau lwm yam kev pab. Nco ntsoov tias cov kev qhia hauv no pauv sai. Nco ntsoov hu mus nug saib lawv puas tseem muaj cov kev pab.


Cov Kev Qhia thiab Lwm Chov Chaw Pab Uas Teev Rau hauv Online

  • Lub Nroog Merced Cov Kev Qhia thiab Kev Pab Rau Pej Xeem (Merced County Community Resource Directory)
  • Lub Nroog Merced Tus Xov Tooj Pab Qhia Txog Cov Kev Pab Rau Neeg Zej Zog (Merced County 2-1-1) Ntau 2-1-1 lossis mus xyuas hauv Internet ntawm

 


Cov Chaw Pab Rau Cov Hluas

  • Lub Nroog Merced Cov Kev Pab Cuam Rau Cov Hluas (Merced County Youth Programs)


Cov Chaw Pab Kho Kev Nyuaj Siab lossis Puas Hlwb thiab Kev Quav Yeeb-Tshuaj

  • Lubcov nroog qhov chaw haujlwm pab kho mob kev nyuaj siab lossis puas hlwb thiab kev quav yeeb-tshuaj rau cov neeg uas txais Medi-Cal.
  • Lub Cheeb Nroog Merced Qhov Chaw Pab Kho Kev Nyuaj Siab lossis Puas Hlwb & Kev Quav Yeeb-Tshuaj (Merced County Mental Health & Alcohol and Drug Services)


California Daim Ntawv Ntxov Qhia Seb Xav Tau Kev Kho Mob Li Cas

Yog thaum koj mob hnyav lawm, koj tus kws khomob thiab koj tsevneeg puas yuav paub tau tias koj xav kom ua licas rau koj? Daim Ntawv Ntxov Qhia Seb Xav Tau Kev Kho Mob Li Cas yuav qhia rau lawv tias koj xav kom ua li cas. Nws cia koj xaiv yam kev khomob uas koj xav tau.

  • Daim ntawv sau ua lus Askiv
  • Daim Ntawv Teev Tus Neeg Mob Cov Kev Kho Mob Uas Nws Ntshaw (Physician Orders for Life-Sustaining Treatment; POLST, raws li sau hauv lub Askiv)
  • Daim ntawv sau ua lus Askiv
  • Daim ntawv sau ua lus Hmoob

 


Cov Cheeb Nroog Uas Peb Ua Haujlwm Rau

Lub Cheeb Nroog Merced (County of Merced)
Lub Cheeb Nroog Merced Lub Chaw Ua Haujlwm Muab Kev Pab Rau Cov Pej Xeem (County of Merced Human Services Agency)Lub Xeev California

Xeev California

Lub Tuam Tsev Haujlwm Saib Xyuas Cov Kev Pab Kho Mob (Department of Health Care Services)
Medi-Cal
California Welfare and Institution Code

 


Kev Qhia txog Kev Noj Qab Haus Huv

American Academy of Pediatrics
National Immunization Program
Centers For Disease Control and Prevention

 

Members | Miembros | Cov Tswvcuab | Providers | Community | About Us | 2019 Central California Alliance for Health®